Legislacja

Nowe dowody rejestracyjne już od 1 maja

29 kwietnia 2022

Nowe dowody rejestracyjne już od 1 maja
Wzór blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego obowiązującego z dniem 1.5.2022 r. [kliknij]

W dniu wczorajszym (Dziennik Ustaw z 28.4.2022, poz. 918 [kliknij]) Rządowe Centrum Legislacji opublikowało rozporządzenie, które obowiązuje z 1 maja br. Dokument będzie wielokrotnie zabezpieczony - bezpieczniejszy.

28 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 918 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dziennik Ustaw z 28.4.2022, poz. 918 [kliknij]). Ten akt wykonawczy został wydany na podstawie art. 80zc ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Minister zarządza, iż z dniem 1 maja br. obowiązywać będą profesjonalne dowody rejestracyjne zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego. Oczywiście dokument w brzmieniu dotychczasowym zachowuje ważność - jak wskazano - przez okres, na jaki zostały wydane. W § 3 zapisano ponadto: „Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które zostały zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, organ rejestrujący wydaje do czasu wyczerpania ich zapasu, jednak nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.”. I kolejny ważny przepis: „§ 4. Blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, które zostały wydane przez organ rejestrujący do dnia 12 lipca 2022  r., mogą być wypełniane przez podmiot uprawniony, o  którym mowa w  art.  80s ust. 2 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997  r. - Prawo o  ruchu drogowym, i zachowują ważność do dnia wygaśnięcia albo uchylenia decyzji o  profesjonalnej rejestracji pojazdów, do której zostały wydane.”.

Powtórzmy, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. Dokument ma być trudniejszy do podrobienia i bezpieczniejszy - wprowadzono szereg istotnych zabezpieczeń [kliknij]. (jm)