Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

12 lipca 2023

Nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Potrzeba nowelizacji. Przyczyną potrzeby wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie rozporządzenia jest utrata mocy obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (2022.1857) na skutek zmiany przepisu upoważniającego, wprowadzonej ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2023.1123 [kliknij]). Ustawa zmieniająca znosi obowiązek opłaty ewidencyjnej pobieranej przez organy samorządowe w związku z czynnościami urzędowymi w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przewiduje odstąpienie od pobierania opłaty ewidencyjnej przy przeprowadzaniu badania technicznego - nie ulega natomiast zmianie podmiot uiszczający opłatę ewidencyjną, tj. będzie to dalej zakład ubezpieczeń.

Istota rozwiązań planowanych zmian. Projekt uwzględniając zmianę ustawy upoważniającej reguluje:

1) wysokość opłaty ewidencyjnej, o której mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (2022.2277, z późn. zm.), oraz termin jej uiszczania;

2) termin, sposób i częstotliwość przekazywania sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych;

3) wzór sprawozdania z uiszczonych opłat ewidencyjnych.

Jak zaplanowano - rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r. (jm)