Legislacja

Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego

28 lipca 2017

Nowe standardy dla przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Projekt przygotowało Ministerstwa: Rozwoju oraz Finansów też Główny Urząd Miar.

Problem do rozwiązania. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885), wprowadziło zmiany dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, zwanych dalej „przyrządami”. Podstawowa zmiana związana jest z odstąpieniem w przedmiotowym rozporządzeniu od ograniczenia rodzajów tych przyrządów wyłącznie do przyrządów radarowych, laserowych i prędkościomierzy kontrolnych, co ma umożliwić producentom stosowania nowych rozwiązań technicznych w przyrządach. Zmiana ta wymusza zmianę nazwy przyrządu z „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym” na „przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego”. Stosowanie dotychczasowych przepisów wskazuje na konieczność wprowadzenia nowych instrumentów zwiększających wartość dowodową wyników pomiaru w postępowaniach sądowych, w tym wymaganie dotyczące rejestracji pomiaru prędkości pojazdów.

Rekomendowane rozwiązanie. Jest nim zmiana przepisów - rozporządzenia Ministra Gospodarki . z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 281). Proponuje się dostosowanie nowelizowanego rozporządzenia do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Proponuje się również wprowadzenie nowych wymagań w zakresie obowiązku rejestracji wyników pomiarów i wyposażenia przyrządów w zegar czasu rzeczywistego; dostosowanie parametrów narażeni do właściwych norm technicznych; wprowadzenie określenia „błąd wskazania przyrządu” zamiast „błąd pomiaru”, który budził wątpliwości przy stosowaniu przepisów;. Doprecyzowanie przepisów w celu zapewnienia właściwego ich stosowania. Oczekiwanym efektem jest zwiększenie wartości dowodowej wyników pomiaru w postępowaniach sądowych i uniknięcie sporów pomiędzy kierowcami a organami kontrolnymi w zakresie rzetelności dokonywanych pomiarów. Efektem zmian prawa będzie również zapewnienie spójności prawa w zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów.

Podmioty, na które oddziałuje projekt. To oczywiście Policja i GITD. Zwiększona zostanie wartość dowodowa wyników pomiaru w postępowaniach sądowych i uniknięcie sporów pomiędzy kierowcami a organami kontrolnymi w zakresie rzetelności dokonywanych pomiarów.

Najbliższe działania. Projekt ustawy zostanie skonsultowany z użytkownikami przyrządów, opublikowany na stronie BIP RCL oraz na platformie www.konstultacje.gov.pl Urządzenia do kontroli prędkości będą musiały spełniać nowe wyśrubowane standardy. Kłopot w tym, że te wymagania nie obejmą tego sprzętu, który już jest na wyposażeniu drogówki. Do uzgodnień trafił właśnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości w ruchu drogowym. Kierowcy od lat narzekają na funkcjonowanie takich urządzeń, jak rapid czy iskra. Krytykuje się je za niedokładność pomiaru, brak możliwości identyfikacji mierzonego pojazdu czy podatność na zakłócenia. Według projektu atesty i dopuszczenia Głównego Urzędu Miar będą mogły dostać tylko te radary, które umożliwiają rejestrację pomiarów i zostaną wyposażone w zegar czasu rzeczywistego. Sprzęt będzie też musiał wyraźnie wskazywać pojazd, którego prędkość zmierzył.

Po wejściu w życie rozporządzenia do obrotu lub użytkowania będą mogły być wprowadzane wyłącznie przyrządy spełniające nowe wymagania. Te już użytkowane będą mogły być nadal stosowane pod warunkiem posiadania ważnej legalizacji – informuje Główny Urząd Miar. (jm)