Legislacja

Nowe wytyczne dla Inspekcji Transportu Drogowego

4 lutego 2008

Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał  wytyczne dotyczące sankcjonowania naruszeń mieszczących się w zakresie podmiotowym przepisu art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Podstawą wydania Wytycznych były, oprócz przepisów prawa krajowego, również zapisy rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniających rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 3820/85 (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 102. Unormowania wskazanego powyżej aktu prawnego mają na celu poprawę warunków socjalnych pracowników objętych zakresem tegoż rozporządzenia, a także ogólną poprawę bezpieczeństwa drogowego. Ustanowienia jasnych, wspólnych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw oraz okresów odpoczynku towarzyszyć musi przyjęcie skutecznych procedur egzekwowania odpowiedzialności za naruszenia tychże.