Legislacja

Nowelizacja po 20. latach. Zmieniano obowiązujące prędkości, a wzoru znaku drogowego nie

31 marca 2022

Nowelizacja po 20. latach. Zmieniano obowiązujące prędkości, a wzoru znaku drogowego nie
Wzór znaku drogowego informacyjnego D-39 „dopuszczalne prędkości”, po 20. latach zmieniany

Rządowe Centrum Legislacyjne w swoim wykazie projektów pod poz. 205 opublikowało projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wśród zaproponowanych uzupełnień i doprecyzowań przepisów - od lat niezmieniany wzór znaku D-39 „dopuszczalne prędkości”, który to wzór wprowadzał w błąd czytelników kodeksu drogowego.

Zakres zmian. Projektowane rozporządzenie uzupełnia i doprecyzowuje przepisy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2019.2310) w zakresie następujących znaków drogowych: D-19 „postój taksówek”, D- 20 „koniec postoju taksówek”, D-39 „dopuszczalne prędkości”, E-9 „drogowskaz do muzeum”, E-10 „drogowskaz do zabytku jako dobra kultury”, E-11 „drogowskaz do zabytku przyrody”, E-22b „obiekt na samochodowym szlaku turystycznym”, E-22c „informacja o obiektach turystycznych”.

Cel nowelizacji. Zmiana przepisów § 53 rozporządzenia ma na celu uporządkowanie znaczenia i zakresu obowiązywania znaków D-19 i D-20. Obecnie znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, odnoszący się do odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku odwołania znaku D-19 znakiem D-20, ujęty jest w ust. 2 w § 53, który określa znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-20. Taka sytuacja powoduje, że kierujący pojazdem, chcąc określić długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek, w przypadku braku w organizacji ruchu znaku D-20 musi korzystać z normy prawnej wynikającej właśnie ze znaczenia tego znaku. W ocenie projektodawcy przepisy te będą znacznie czytelniejsze, gdy długość odcinka drogi przeznaczonego na postój taksówek wynikać będzie ze znaku D-19, który oznacza początek miejsca przeznaczonego na postój taksówek. Z tych też względów projekt rozszerza znaczenie i zakres obowiązywania znaku D-19, a jednocześnie ogranicza zakres obowiązywania znaku D-20.

Zmiana przepisów § 63 i § 67 rozporządzenia jest konsekwencją nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, która daje możliwość umieszczania na znakach E-9, E-10, E-11, E-22b i E-22c symbolu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wobec powyższego, w celu wyjaśnienia znaczenia dodatkowego symbolu, który będzie mógł występować na wymienionych wyżej znakach (symbolu Światowego Dziedzictwa) rozszerza się znaczenie i zakres obowiązywania tych znaków. Przedmiotowa zmiana przepisów ma zapewnić właściwe odczytywanie informacji umieszczonych na znakach E-9, E-10, E-11, E-22b i E-22c w przypadku występowania na tych znakach symbolu Światowego Dziedzictwa.

W związku ze zmianą prędkości dopuszczalnej obowiązującej na drogach określonej w przepisach art. 20 ustawy - Prawo o ruchu drogowym projektodawca zmienia wartości prędkości umieszczone dotychczas na znaku D-39 „dopuszczalne prędkości” określające prędkość na obszarze zabudowanym, drodze ekspresowej oraz autostradzie. Zmiana ma również na celu zapobiegnięcie wprowadzania w błąd osób korzystających z załącznika do rozporządzenia, w którym ujęte są m.in. wzory znaków drogowych.

Jak podsumowuje ustawodawca: - Projektowana regulacja rozszerza zakres informacji przekazywanych użytkownikom dróg za pomocą znaków drogowych pionowych. Wprowadzenie nowych przepisów będzie miało bezpośredni wpływ na kierujących pojazdami poprzez zapewnienie szerszego i bardziej czytelnego zakresu informacji przekazywanych użytkownikom dróg poprzez oznaczenie pionowe, co w rezultacie będzie w korzystny sposób przekładać się zarówno na kwestię bezpieczeństwa ruchu drogowego ,jak i komfort podróżowania.

Projekt rozporządzenia skierowano do uzgodnień. (jm)