Legislacja

O opiniowaniu i opiniujących ten projekt ustawy

26 lutego 2018

O opiniowaniu i opiniujących ten projekt ustawy
RCL - „Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw” - pismo z dnia 20.2.2018 r. (kliknij)

Wczoraj szczegółowo opisaliśmy zmiany wynikające z opublikowanego właśnie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz innych ustaw z dnia 20 lutego 2018 r. Projekt niosący zmianę polegającą na przyjęciu założenia etapowego uruchamiania systemu CEPiK 2.0 w części funkcjonalności związanych z Centralną Ewidencją Kierowców. Jakie były oczekiwania powszechnie wiadomo, decyzja zmieniająca termin z 4. czerwca 2018 r. na inny (do 2 lat) po zatwierdzeniu przez ministrów zostanie skierowana do Sejmu, Senatu i podpisu Prezydenta RP. Nas zainteresował inny dokument pomieszczony w zakładce „OPINIOWANIE”.

Opiniowanie. Otóż w dziale „OPINIOWANIE” znajdujemy zakładkę „PISMA KIERUJĄCE PROJEKT DO OPINIOWANIA” i dalej pismo - podobnie jak sam projekt ustawy - z datą 20 lutego br. W nim, Marek Zagórski sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji zwraca się z prośbą o „zaopiniowanie ww. projektu w terminie 7 dni od otrzymania projektu, z uwagi na konieczność wejścia w życie projektowanej ustawy z dniem 4 czerwca 2018 r. Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak stanowiska w wyznaczonym terminie potraktowany zostanie jako rezygnacja z przedstawienia stanowisk” - czytamy. Wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami. I tu przywołajmy interesujący nas fragment pisma: „Otrzymują: 1) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 3) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych 4) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5) Polska Izba Ubezpieczeń 6) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa 7) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Pojazdów 8) Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego 9) Instytut Transportu Samochodowego 10) Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego”. Pozornie wszystko właściwie, ale raczej tylko pozornie, bo…

Ten sam resort w dokumencie pt. „Ocena skutków regulacji” w dziale 4. pt. „Podmioty, na które oddziałuje projekt” wśród wymienionych takich 20. podmiotów umieścił kierowników ośrodków szkolenia kierowców (ok. 9 tys.) oraz kierowników ośrodków szkolenia kierowców w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowych (określenie dokładnej liczby podmiotów nie jest możliwe - ocenił resort). Pamiętajmy, iż regulacja dotyczy także milionów kandydatów na kierowców.

Prekonsultacje. Prekonsultacje projektu odbywały się w okresie od lutego 2017 r. do końca sierpnia 2017 r. odbyły się cztery tury spotkań warsztatowych z kluczowymi interesariuszami CEPiK 2.0, z których udziałem stopniowo wypracowywano przedmiotowy projekt, pracowały grupy robocze. „W ramach konsultacji publicznych i opiniowania projekt został przesłany do konsultacji następującym podmiotom:” i tu wymienia j.w.

Skutki. O nich też informuje Ministerstwo Cyfryzacji wymieniając: poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (stworzenie możliwości sprawdzania online danych dotyczących mandatów, otrzymanych punktów, weryfikacji uprawnień, jakości ośrodków szkolenia, itp.), dostęp online dla kierowców do własnych danych, co przyczyni się do zlikwidowania uciążliwości związanej obecnie z dostępem do danych; możliwość weryfikacji uprawnień kierowcy – usługa „Udostępnij dane pracodawcy” pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień, itp., sprawdzenie szkoły jazdy - usługa pn. „Sprawdź szkołę jazdy” pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez kursantów, zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia usług na polskim rynku szkół jazdy.

Na żadnym z w/w etapów - opiniowanie, prekonsultacje, skutki - nie poproszono o opinię przedstawicieli ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków doskonalenia techniki jazdy, instruktorów, czy kandydatów na kierowców, czyli: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK, Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców, Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy, Rzecznika Instruktorów i Wykładowców Nauki jazdy, Rzecznika Praw Kursanta, Polski Klaster Edykacyjny czy Fundację Zapobieganie Wypadkom Drogowym itd. itp. Nihil novi sine communi consensu, często jest potocznie tłumaczone jako ”nic o nas bez nas”. Był to rok 1505. Nieśmiało pytamy - może listę trzeba uzupełnić? (jm)