Legislacja

Uszczelnienie systemu badań technicznych - jest nowelizacja rozporządzenia

11 października 2022

Uszczelnienie systemu badań technicznych - jest nowelizacja rozporządzenia
(fot. PIXABAY)

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2066 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2022.2066).

Z dniem 1 listopada br. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2022.2066 [kliknij]) - opublikowane w dniu wczorajszym. Jak informowało RCL akt realizuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 51, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą 2014/45/UE”. Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall do wykazu badanych elementów, metod, kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający i oceny usterek w załącznikach I i III do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 342 z 27.09.2021 r., str. 48). Obecnie - bo do 1 listopada br. – nazwy grup usterek w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (2015.776 z późn. zm.) są niezgodne z nazwami występującymi w przywołanej dyrektywie. Wprowadzane rozwiązania:

- zmiana nazewnictwa grup usterek;

- przypisanie kodu usterki jednego rodzaju (usterka drobna, poważna albo niebezpieczna);

- wprowadzenie obowiązku sprawdzenia realizacji obowiązku wyposażenia niektórych nowych typów pojazdów w system eCall.

Realizowanym tu celem przede wszystkim ma być wyższa jakość wykonywanych badań technicznych, jak to określają autorzy rozporządzenia - „uszczelnienie systemu badań technicznych” - i w efekcie sukcesywne wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym. (jm)