Legislacja

Od dzisiaj mandat możesz otrzymać e-mailem

22 maja 2023

Od dzisiaj mandat możesz otrzymać e-mailem
(fot. PIXABAY)

Z dniem dzisiejszym w życie wchodzą przepisy nowelizacji rozporządzenia w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Zmiany dotyczą możliwości przesyłania mandatów z fotoradaru także drogą elektroniczną. Podkreślmy - przy pozostawieniu także dotychczasowych sposobów doręczeń. Poprawiony został także wzór blankietu.

Po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z dniem dzisiejszym w życie wchodzą przepisy opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją nr 752 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [kliknij] [tekst rzeczywisty i ujednolicony - kliknij].

Jak zaproponowano w projekcie istota rozwiązań dotyczy: zmiany wzoru formularza mandatu karnego poprzez korektę i aktualizację podstawy prawnej do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W projekcie zawarto także propozycję w zakresie połączenia i ujednolicenia serii i numeru mandatu karnego (proponowany układ: MANDAT KARNY AA0000000). Nowelizacja uwzględnia także możliwość wyrażenia zgody na przyjęcie mandatu karnego (generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego) przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, a także możliwości doręczania mandatów karnych drogą elektroniczną (jako dodatkowy sposób doręczenia za zgodą uczestników postępowania - przy pozostawieniu dotychczasowych sposobów). Formularze mandatów karnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie omawianego rozporządzenia.

Podkreślmy - obowiązuje tu warunek naszej zgody na taką formę korespondencji - odbioru nałożonego mandatu: „§ 4b. Dopuszcza się wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na:

1) przyjęcie mandatu generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

2) doręczenie mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego

– przy pomocy środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).”.

Niezbędne było także umożliwienie działania tego systemu, wprowadzono instytucję specjalnej platformy internetowej, przewidziano nowe procedury. I tu dodano kolejny nowy paragraf: „§ 4c. 1. Czynności, o których mowa w § 4b, dokonuje się przy pomocy przeznaczonej do tego platformy internetowej spełniającej wymogi określone w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Doręczenie mandatu karnego w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, polega na jego udostępnieniu sprawcy wykroczenia do pobrania oraz samodzielnego wydrukowania w postaci obrazu odcinków „A”, „B” i „C” z platformy internetowej, o której mowa w ust. 1, w okresie 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez organ powiadomienia o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem platformy internetowej. Za datę przyjęcia mandatu uznaje się dzień, w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 4b pkt 2. W przypadku niepokwitowania mandatu udostępnionego na platformie internetowej w okresie jego udostępnienia mandat doręcza się w sposób, o którym mowa w § 4a.

3. Wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgód, o których mowa w § 4b, oraz pokwitowanie odbioru mandatu w systemie teleinformatycznym wymaga złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

4. Mandat karny doręczany w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, jest opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu nakładającego.”;

Podsumujmy - za naszą zgodą mandat może być przesłany drogą elektroniczną, blankiet wydrukujemy sobie, ale gdy nie pobierzemy tego mandatu i nie pokwitujemy będzie on doręczony w sposób tradycyjny - przesyłką polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Celem tej regulacji jest zmniejszenie wydatków Skarbu Państwa. Komentatorzy wskazują, iż w 2021 r. wystawionych zostało 4987 tys. formularzy mandatów (w tym 96% przez policję). (jm)