Legislacja

Ograniczenie liczby pasażerów także w… radiowozach!?

10 listopada 2020

Ograniczenie liczby pasażerów także w… radiowozach!?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rada Ministrów 4. listopada wydała kolejną nowelizację rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1931). W niej m.inn. naprawiono błąd, który mógł mocno utrudnić pracę policji i innych służb.

Tak na marginesie – już następna czeka na publikację – choć nie znamy jej treści. Rozumiemy te zmiany obowiązujących przepisów. To oczywiste sytuacja, która jest bardzo, bardzo poważna, jest mocno dynamiczna. Przepisy zmieniane równie dynamicznie. I właśnie w tej sytuacji w tych aktach pojawiają się błędy. Jeden z nich znajdujemy w przywołanych przepisach i tym tytułowym.

Błąd w rozporządzeniu. Zacznijmy od zacytowania § 26 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (2020.1758 z późn. zm.) w ust. 1 pkt 3 czytamy: "3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.", z wyłączeniem: "2c. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.". Ograniczenie nie dotyczy również pojazdów transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. I już znajdujemy komentarze: Oznacza to, że w mniejszym samochodzie może razem jechać nawet 5 lub 7 obcych sobie osób, a w dużym 9-osobowym busie – najwyżej 4. I tu pojawia się błąd, lub raczej brak/niedopatrzenie. Do przywołanej zasady rząd dopuścił stosowanie wyjątków. Ale… nie ma tam jednak policjantów czy innych służb mundurowych! Rząd sparaliżował pracę policji! – grzmiały media.

Naprawienie błędu. Ustawodawca już dokonał kolejnej nowelizacji (2020.1931) i tu w part. 1 w poz. 3 czytamy: 3) w § 26 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: „2d. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w stosunku do pojazdów samochodowych:

1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei;

2) którymi jest wykonywany transport osób w związku z ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;

3) którymi jest wykonywany transport pacjentów w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich opiekunów.”;

Czyli według stanu prawnego obowiązującego od dnia 6 października policjanci nie muszą liczyć przewożonych osób. Naprawiono błąd – bo to chyba był jednak błąd - w pierwotnym teście rozporządzenia. (jm)