Legislacja

Zajęcie drogi w sposób szczególny

10 listopada 2020

Zajęcie drogi w sposób szczególny
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W perspektywie dnia 11. Listopada. To nasze Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy bardzo uroczyście. Dziś – koronawirus, ale też zapowiedziana demonstracja samochodów, motocykli, może rowerów na ulicach Warszawy Czytelnicy proszą o wyjaśnienie pojęcia „zajęcie drogi w sposób szczególny”. I co ważnie dzisiaj dalej przepis traktuje, iż w przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia.

Podstawa prawna. Podstawowym aktem prawnym dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 602 z póź. zm., tekst jednolity: 2020.110 z późn. zm.). Tu ustawodawca określa, że drogi powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wydawanie zezwoleń. W rozdziale 5 – ustawy zatytułowanym: Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach i dalej w jego Oddziale 5. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny pomieszczono artykuł 65. W brzmieniu: Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Organizator imprezy musi złożyć pisemny wniosek, w terminie co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Natomiast organ zarządzający ruchem na drodze, na której ma odbyć się impreza wydaje decyzje o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia (art. 65b), tu przewidziano termin co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia imprezy (65e). Kto wydaje takie decyzję dla Warszawy? Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. Ustawa precyzuje także wymagania formalne składanego wniosku (art. 65b ust. 3), wymienia niezbędne załączniki (art. 65b ust. 4), wydanie zezwolenia (art. 65b ust. 5) i odmowę wydania zezwolenia (art. 65c), cofnięcia wydanego zezwolenia (art. 65d).

Impreza bez zezwolenia i jej przerwania. Tu zacytujmy kolejne obowiązujące przepisy:

Art. 65f. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.

Art. 65g. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli:

1) miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z warunkami określonymi w zezwoleniu;

2) istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości;

3) jej przebieg powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Regulacje nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pytana przez Polską Agencję Prasową o ewentualne wydarzenie rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka podkreśliła, że jeśli do takiego przejazdu doszłoby bez właściwej decyzji, stanowić on będzie wykroczenie drogowe. (jm)