Legislacja

Opublikowano rozporządzenie ws. komisji weryfikacyjnej - obowiązuje od dzisiaj

5 grudnia 2022

Opublikowano rozporządzenie ws. komisji weryfikacyjnej - obowiązuje od dzisiaj
Dziennik Ustaw z 2022 r. poz. 2494. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych [kliknij] (fot. screen)

W Dzienniku Ustaw opublikowano - wywołujące tak wiele emocji - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych [kliknij]. Wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (Dz. U. 1629), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997 oraz z 2022 r. poz. 1002).

Nowe rozporządzenie określa:

1) szczegółową organizację i tryb działania komisji;

2) szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane;

3) wysokość wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji.

W składzie komisji będzie przewodniczący i sekretarz oraz 31 członków: 6 osób posiadających uprawnienia egzaminatora i 6 osób z uprawnieniami instruktora (nauki jazdy), 3 osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, 5 osób będących specjalistami co najmniej w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego mające doświadczenie w kierowaniu pojazdem, oraz inni specjaliści, których działalność jest związana z tematyką ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego, w tym: 2 osoby posiadające uprawnienia w zakresie medycyny ratunkowej, 2 osoby posiadające ukończone studia wyższe w zakresie psychologii, 2 osoby posiadające studia wyższe na kierunku obejmującym swoim zakresem wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki, po jednej osobie posiadającej odpowiednią znajomość języka angielskiego i niemieckiego, a także 1 osoba posiadająca znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz 2 osoby znające polski język migowy. Jak zapowiadano - przed konsultacjami - zabrakło polonistów. Czy w związku z tym może być skutecznie zrealizowany zakładany cel - czyli skuteczna eliminacja sytuacji powstawania błędu w opracowywanych pytaniach egzaminacyjnych? (jm)