Legislacja

Pakiet wykonawczy dot. blokady alkoholowej w pojeździe

15 maja 2015

Opublikowano projekty rozporządzeń dotyczących blokad alkoholowej. Przypomnijmy - w dniu 17 kwietnia br. ogłoszono ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (2015.541). Akt wprowadził upoważnienie dla ministra właściwego do spraw transportu do określenia w drodze rozporządzenia wymagań funkcjonalnych, wymogów technicznych oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przywołane projekty to:

-rozporządzenie w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej. W dniu publikacji rozpoczęto tzw. konsultacje publiczne z 39. podmiotami;

-rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania. Projekt został poddany stosownym konsultacjom. W przepisie dotyczącym dodatkowego badania technicznego tramwaju dodano zapis dotyczący montażu blokady alkoholowej oraz sprawdzenie sposobu jej podłączenia w pojeździe oraz dokumentu potwierdzającego kalibrację tejże blokady;

-rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach - opublikowano w informacją o rozpoczętych konsultacjach. Między innymi uzupełniono jeden z przepisów o punkt dotyczący blokady alkoholowej: wyposażonego w blokadę alkoholową - obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 10 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia;

-rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. W tabeli opłat za badanie techniczne dodano część oznaczoną lp. 6.13 - o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Określona kwota to 50,00 pln.

Blokada alkoholowa jest urządzeniem połączonym z kluczowym obwodem pojazdu, które wymaga od kierowcy poddania się kontroli trzeźwości przed każdym uruchomieniem silnika pojazdu. Jeżeli stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dopuszczalny poziom, urządzenie uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu. Podstawowym zadaniem blokad alkoholowych jest uniemożliwienie kierowcom jazdy pojazdem po wypiciu alkoholu.