Legislacja

Pierwsze czytanie noweli kodeksu drogowego (sic!)… a sala świeciła pustkami

4 października 2021

Pierwsze czytanie noweli kodeksu drogowego (sic!)… a sala świeciła pustkami
1.10.2021 r. Trzeci dzień 38. posiedzenia Sejmu RP (godz. 14.56). Trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przedstawia Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Sala plenarna (strona lewa) [kliknij] (fot. screen)

1.10.2021 r. Trzeci dzień 38. posiedzenia Sejmu RP. Trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (godz. 14.57). Projekt przedstawia Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Sala plenarna (strona prawa) [kliknij] (fot. screen)

- Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kierunku – mówi Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, przedkładał rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1504) (fot. screen)

Godzinę później. 1.10.2021 r. Trzeci dzień 38. posiedzenia Sejmu RP (godz. 17.17). Trwa blok głosowań. Sala plenarna (strona prawa) (fot. screen)

Godzinę później. 1.10.2021 r. Trzeci dzień 38. posiedzenia Sejmu RP (godz. 17.17). Trwa blok głosowań. Sala plenarna (strona lewa) (fot. screen)

1.10.2021 r. Trzeci dzień 38. posiedzenia Sejmu RP. Trwa blok głosowań. Sala plenarna (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu RP)

1.10.2021 r. Trzeci dzień 38. posiedzenia Sejmu RP. Wynik głosowania. Sala plenarna (fot. screen)

Trzeciego dnia 38. posiedzenia Sejmu RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy zaostrzenia sankcji nakładanych na piratów drogowych i pijanych sprawców wypadków. Debata odbywała się (sic!)… przy świecącej pustkami sali obrad (patrz: foto). A przecież projekt jest jednym z ważniejszych celów rządu i parlamentu, priorytet, zadanie stojące przed całą klasą polityczną - jak wielokrotnie podkreślano. Ustawę skierowano do Komisji Infrastruktury.

Przedłożenie. - Polska od lat, od dekad jest na szarym końcu w Europie - jeżeli chodzi o liczbę wypadków i ofiar wypadków drogowych. (…) Po dziesięciu latach jesteśmy nadal w tym samym miejscu - w ogonie Unii Europejskiej. To musi się zmienić. Musimy podjąć takie kroki, takie działania, które doprowadzą do wyraźnej poprawy sytuacji w ruchu drogowym. (…) Ten cel chcemy osiągnąć prowadząc intensywne i zakrojone na bardzo szeroką skalę, działania w trzech sferach. Pierwsza to inwestycje drogowe. Druga - edukacja i wzmacnianie świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. I trzecia sfera to zmiany w przepisach prawa. - podkreślał Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury, przedkładając rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504 [kliknij]). - Proponowane zmiany mają zlikwidować dwie patologie, z którymi mamy do czynienia na polskich drogach. Pierwsza to piractwo, można powiedzieć: bandyctwo drogowe. Druga to pijani za kierownicą. Te dwie zmory muszą zostać wyeliminowane z drogowej rzeczywistości. Podnosząc stawki mandatowe piratom i pijanym za kółkiem pokazujemy, że nie będziemy więcej tolerować, nie będziemy pobłażać tym którzy radykalnie przekraczają dopuszczalną prędkość, a także tym którzy siadają za kółko pod wpływem alkoholu. (…) - kontynuował mówca. Autorzy projektu zaproponowali podniesienie minimalnej stawki mandatu do 1500 zł dla kierowców przekraczających dopuszczalną prędkość o ponad 30 km/godz. (a w warunkach recydywy 3000 zł). Z kolei jazda po użyciu alkoholu ma być karana mandatem minimalnym wynoszącym 2500 zł, w uzasadnionych przypadków możliwe będzie zastosowanie kary aresztu. W postępowaniu mandatowym zaproponowano maksymalny wzrost grzywny do 5000 zł oraz do 30 000 zł w postępowaniu sądowym. Wiceminister uzasadniał: - Tak wyraźny skok kar - w tych dwóch obszarach - musi budzić respekt i musi odstraszyć potencjalnych piratów drogowych, od łamania przepisów prawa, którzy zagrażają zarówno sobie jak i innym. (…) Tymi stawkami nie będą objęci, ci którzy popełniają drobne wykroczenia. (…) Takiego zamiaru nie mamy, takiego prawa nie wprowadzamy - konkludował R. Weber.

Dyskusja. - Mam nadzieję, że dyskusja będzie energiczna, żywa, ale mam nadzieję, że bez emocji i że będzie merytoryczna -mówił na zakończenie swojego wystąpienia na Sali plenarnej podczas pierwszego czytania projektu. W trakcie posiedzenia - niestety przy świecącej pustkami sali obrad - odbyły się wystąpienia klubów i kół, zadano - zgodnie z obowiązującą procedurą - pytania. Generalnie wypowiadający ocenili, iż będą popierali projekt, ale… Np.:

Poseł Piotr Król podkreślił znaczenie zapowiedzianego uproszczenia postępowania w sprawie renty, która będzie wypłacana przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym. Deklarował poparcie projektu w dalszych pracach.

Poseł Maciej Lasek wskazał, że wysokość kar jest przykrą koniecznością, nie była zmieniana od 1997 roku. Wówczas średnia pensja wynosiła niewiele ponad 1000 zł - wtedy najwyższy mandat potencjalnego pirata kosztował 1/2 średniej pensji. Dzisiaj - po 24 latach - jest to 1/10. Kierunek zmian uznał za „krok w dobrą stronę”, jednak widzi potrzebę np. wprowadzenia możliwości karania pracami społecznymi, zgłosił wątpliwości.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w swojej wypowiedzi oceniła, iż projekt jest do zaaprobowania, jednak równocześnie budzi bardzo poważne wątpliwości np. podniosła kwestię kar za „tamowanie ruchu”. Zapowiedziała zgłoszenie poprawek.

Poseł Stefan Krajewski - O wielkości kar należy rozmawiać - apelował o debatę nad regulowanymi kwestiami. Złożył wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Hanna Gill-Piątek. Projekt jest dobry co do kierunku - oceniała i jednocześnie apelowała o rozsądne powiązania wysokości grzywien z zarobkami. Mówiła o charakterze wychowawczym kary. Informowała o zamiarze złożenia poprawek, deklarowała chęć pracy nad projektem.

Poseł Ryszard Galla - sugerował, aby podjęte rozmowy prace prowadziły do wprowadzenia racjonalnych regulacji, mandatów bolesnych w swoim wymiarze, ale ściągalnych.

Poseł Marek Rutka pytał czy uwzględniono w projekcie lukę w prawie - warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę pod wpływem alkoholu (nie dochodzi wówczas do skazania) - która powoduje, iż ten kierowca jest osobą niekaralną.

Poseł Dariusz Kurzawa pytał: kto ma egzekwować te przepisy? Trzeba zlikwidować vacaty w policji - postulował.

Poseł Mirosław Suchoń mówił: - Nikt nie dyskutuje z potrzebą sprawiedliwych kar dla pijanych kierowców. Krytycznie wskazywał na propozycje regulacji w Rozdziale XI Kodeksu wykroczeń (np. jazda hulajnogą elektryczną z prędkością inną niż zbliżona do prędkości pieszego, czy pozostawienie pojazdu bez oświetlenia, czy też tamowania lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) i oceniał, iż zaproponowane kary nie są adekwatne do tego rodzaju wykroczeń.

Posłanka Klaudia Jachira zmiany oceniła jako dobry krok, jednak pytała o egzekucję nowych przepisów. - Kiedy skończy się przyzwalanie na przekroczenie prędkości? (…) Kiedy planujecie zwiększyć liczbę kontroli na drogach - pytała.

Posłanka Karolina Matysiak mówiąc o egzekwowaniu kary sugerowała wprowadzenie uproszczonego postępowania administracyjnego, a nie jak to ma obecnie miejsce postępowania wykroczeniowego - niestety wykorzystywanego przez nieuczciwych kierowców i utrudniającego ściągalność kar.

Posłanka Krystyna Skowrońska wskazywała na potrzebę wysłuchań publicznych, mówiła o potrzebie szkolenia kandydatów na kierowców na autostradach itd.

Głosowanie. W dyskusji, która odbyła się w trakcie pierwszego czytania projektu zgłoszono wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu w całości. W bloku głosowań wniosek został przyjęty [kliknij]. Głosowało - 445 posłów ZA - 51 PRZECIW - 384 WSTRZYMAŁO SIĘ - 10 NIE GŁOSOWAŁO - 15. Odrzucenie wniosku oznacza, że Sejm - zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu - skierował ten projekt ustawy do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia.

Projekt trafi do sejmowej Komisji Infrastruktury. Najbliższe - 39. posiedzenie Sejmu - jak zaplanowano - ma się odbyć w dniach 14 i 14 października 2021 r. W porządku dziennym tego projektu tymczasem nie uwzględniono. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 grudnia 2021 roku. (jm)