Legislacja

Pierwszeństwo przejazdu na zwężającym się pasie ruchu, tym razem w interpelacji poselskiej

29 stycznia 2019

Pierwszeństwo przejazdu na zwężającym się pasie ruchu, tym razem w interpelacji poselskiej
Józef Lassota, poseł III, VII oraz VIII kadencji Sejmu RP (fot. Biuro Poselskie Józefa Lassoty)

Poseł Józef Lassota, aktywny członek parlamentarnej Komisji Infrastruktury, zaadresował do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelację w sprawie pierwszeństwa przejazdu na zwężającym się pasie ruchu. W ostatnich dniach w prasie oraz mediach społecznościowych trwała szeroka dyskusja dotycząca problemu interpretacji przepisu. Teraz możemy czekać na stanowisko resortu.

Media. Jak podkreśla J. Lassota problem z interpretacją przepisu mają zarówno eksperci, ale także policjanci, a w najtrudniejszej sytuacji oczywiście pozostają kierowcy. - Istotą sprawy i problemem jest to, jak prawidłowo interpretować przepisy ruchu drogowego, w sytuacji, kiedy np. przed skrzyżowaniem (ale nie tylko) występuje szeroki pas ruchu, na którym mieszczą się dwa samochody (czyli de facto występują dwa pasy ruchu, choć nie zostały oznaczone), a tuż za nim pas zwęża się i mieści tylko jeden pojazd. Zdaniem tygodnia ‘’Motor’’ w opisanej wyżej sytuacji, pierwszeństwo przejazdu ma samochód, który jedzie przy prawej krawędzi jezdni.

Policja. Tego samego zdania jest również policja. Swoje stanowisko opierają na zapisie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) mówiącym, że ,,kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni…’’ - pisze do ministra poseł. I kontynuuje: - Jednocześnie ustawa definiuje pas ruchu, jako „każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi”. Należy więc uznać, że przed zwężeniem pojazdy poruszają się dwoma pasami ruchu. Jeżeli przy zwężeniu zanika pas prawy, to pojazdy poruszające się tym pasem zmuszone są zmienić swój pas ruchu i włączyć się na lewy pas, którym poruszają się inne pojazdy i nie zmieniają swojego pasa. Gdyby przyjąć interpretację prezentowaną w artykule Tygodnika „Motor”, a także przez przedstawicieli policji, pojazdy poruszające się lewym pasem zmuszone by były do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom poruszającym się dotychczas pasem prawym i włączającym się na dotychczasowy lewy pas ruchu. Kierując się zapisem ustawy określającym ustąpienie pierwszeństwa, jako „powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości”, to pojazdy włączające się na dotychczasowy lewy pas ruchu nie mają tytułu do pierwszeństwa przejazdu. Takie stanowisko wynika nie tylko z przywołanych przepisów, ale także z logiki zachowań kierowców.

Eksperci. Poseł przywołuje stanowisko eksperta z Krakowa – znanego także, albo przede wszystkim naszym Czytelnikom – Marka Dworaka, sekretarza Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie. - Wg. M. Dworaka, w opisanym w artykule przykładzie, pierwszeństwo przejazdu ma pojazd znajdujący się na lewym pasie ruchu. Sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Krakowie, stwierdził, że w tym przypadku lewy pas ma kontynuację a prawy się kończy, a więc ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na lewym pasie – cytuje poseł.

Ministerstwo Infrastruktury. Poseł podsumowuje przytoczone opinie, wskazując, iż – jego zdaniem – przepisy jednoznacznie wskazują na mylną, sztuczną interpretację pierwszeństwa przejazdu na zwężającym się pasie ruchu prezentowaną w wymienionym artykule, a także przez przedstawicieli policji. Obowiązujące przepisy poseł uznaje za niespójne np. właśnie w opisywanej sytuacji. Dalej ocenia, iż zasady ruchu drogowego powinny być „proste i logiczne dla każdego, co będzie się przyczyniać do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Opisany powyżej problem nie przyczynia się do takiego stanu. Jak widać, nawet taki prosty manewr w praktyce potrafi sprawić sporo problemów”.

I korzystając z instytucji interpelacji poselskiej poseł Józef Lassota pyta ministra Andrzeja Adamczyka:

1. Czy dostrzega Pan opisaną powyżej niespójność przepisów Prawa o ruchu drogowym dotyczącą pierwszeństwo przejazdu na zwężającym się pasie ruchu? 

2. Czy i jakie działania legislacyjne zamierza Pan podjąć, by doprowadzić do nie budzących kontrowersji interpretacji przepisów w opisanej powyżej sytuacji?

Co odpowie minister? Panu Posłowi dziękujemy za przesłany tekst interpelacji. (jm)