Legislacja

Pierwszy plan kontroli w word do 28 lutego 2013

17 stycznia 2013

W Dzienniku Ustaw opublikowano pod pozycją 75 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Jak omawialiśmy wcześniej akt określa szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów. Określono następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksową - w czasie której bada się całokształt działalności ośrodka w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych;

2) problemową - w czasie której bada się wybrane zagadnienia związane z przeprowadzaniem egzaminów państwowych;

3) doraźną - w czasie której bada się wyłącznie zagadnienia wynikające ze złożonych skarg lub z pozyskanych informacji w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych.

Kontrolującym, będzie osoba upoważniona przez marszałka województwa do jej przeprowadzenia. Kontrola jest przeprowadzana zgodnie z półrocznym planem kontroli uwzględniającym kontrole wynikające z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy. § 15. Pierwszy plan kontroli, o którym mowa w § 3 ust. 1, marszałek województwa zatwierdza do końca lutego 2013 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.