Legislacja

Nowe stawki opłat za egzamin

17 stycznia 2013

W Dzienniku Ustaw z 2013 r., poz. 78, opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów. W akcie określona została wysokość: opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego; opłaty za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu; opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz stawek wynagrodzenia członków komisji powołanej przez ministra właściwego do spraw transportu sprawdzających ich kwalifikacje. I tak są one następujące:

Za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

1)30 zł - za część teoretyczną egzaminu państwowego;

2)140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;

3)180 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;

4)140 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;

5)170 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;

6)200 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;

7)245 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

8)125 zł - za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w celu wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem, zwanego dalej “pozwoleniem”.

Rozporządzenie obowiązuje z dniem 19 stycznia 2013 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach, które na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w zakresie regulacji niniejszego rozporządzenia, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.