Legislacja

Podsumowanie roku 2018 – parlamentarzyści uchwalili

9 stycznia 2019

Podsumowanie roku 2018 – parlamentarzyści uchwalili
W roku 1961 przepisy dotyczące ruchu drogowego pomieszczono na… 4 stronach.

Minione 12 miesięcy to intensywny prac ustawodawcy, równie intensywnie pracowały resorty przygotowując akty wykonawcze do uchwalonych ustaw. W 2018 r. Parlamentarzyści uchwalili szereg niezwykle ważnych przepisów dotyczących uczestników ruchu drogowego. I tu za najistotniejszą można uznać przepis według którego kierowca, który w stanie wyższej konieczności (np. ratując czyjeś życie lub dobytek) przekroczy dozwolona prędkość jazdy w terenie zabudowanym, nie będzie musiał automatycznie pożegnać się z prawem jazdy na trzy miesiące. Dzięki uchwalonym przepisom policjant będzie mógł odstąpić od zatrzymania uprawnień. Równie ważnym ułatwieniem są decyzje ustawodawcy, iż kierowcy nie będą musieli wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczenia. Takie dane znajdują się w bazie, do której przeprowadzający kontrolę drogową posiada dostęp. W połowie roku Sejm zdecydował o kolejnym przesunięciu terminu pełnego wdrożenia systemu CEPiK. Tu posłowie zdecydowanie wzmocnili rolę ministra, który to będzie ogłaszał ten tak ważny i oczekiwany termin uruchomienia ewidencji. Dzięki ustawie o elektromobilności kierowcy pojazdów elektrycznych otrzymali od Sejmu szereg uprawnień i korzyści, zaś gminy uzyskały prawo do tworzenia stref czystego transportu na swoim terenie. Tylko dlaczego policjanci wystawiają mandaty kierowcą elektryków jadących buspasami?

Łącznie parlamentarzyści w 2018 r. uchwalili 22 ustaw zmieniających zapisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Izba w roku 2018 rozpoczęła procedowanie ważnych ustaw, które przerwano. Tu sztandarowym przykładem jest projekt ustawy dotyczący stacji kontroli pojazdów. Możliwość jego uchwalenia nadal istnieje, choć…

Poniżej zestawienie opublikowanych w 2018 r. zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o kierujących pojazdami. (jm)

Data publikacji

Treść zmian

Ustawa

Data obowiązywania

1

2

3

4

12.12.2018

Wyrok TK uznający za niezgodne z Konstytucja przepisy dotyczące pojazdów usuniętych z drogi i pozostających na parkingach oraz opłatach

2018.2322 Upord

po upływie 9 miesięcy

30.11.2018

Przepisy dotyczące kształcenia zawodowego w placówkach szkolnictwa branżowego (uczniowie, zajęcia szkolne, wyposażenie placówek, badania lekarskie, nadzór itd.)

2018.2245 Uokp

1.1.2019

30.11.2018

Zdefiniowano motocykl, w tym trójkołowiec

2018.2244 Upord/Uokp

1.1.2019

21.11.2018

Rozszerzenie uprawnień kierowców posiadających prawo jazdy kat. B o motocykl trójkołowy

2018.2172 Uokp

22.12.2018

17.10.2018

Ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

2018.1990 tj Upord

17.10.2018

30.8.2018

Przepisy wprowadzające wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

2018.1669 Upord

1.10.2018

24.8.2018

Zmiany dotyczące wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w tym prowadzących stację kontroli pojazdów (Upord) oraz prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, pracownię psychologiczną, ośrodek doskonalenia techniki jazdy (Uokp)

2018.1629 Upord/Uokp

25.11.2018

21.8.2018

Zmiany dotyczące kontroli przewozu odpadów

2018.1592 Upord

5.9.2018

10.8.2018

Wprowadzenie kategorii „podpisu zaufanego”

2018.1544 Upord

11.9.2018

3.8.2018

Zmiany dotyczące przejazdu zespołu pojazdów, jego pilotowania, pojazdów nienormatywnych, kar pieniężnych, usuwania pojazdów z dróg, ich wydania

2018.1481 Upord

3.9.2018

3.8.2018

Zmiany wynikające z opublikowanej ustawy o tachografach

2018.1480 Upord

3.9.2018

3.8.2018

Dodano przepis rozszerzający listę uprawnionych do przeprowadzania kontroli ruchu drogowego o inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska

2018.1479 Upord

1.1.2019

13.7.2018

Zmieniono przepis dotyczący sytuacji nabycia pojazdu elektrycznego, albo pojazdu napędzanego wodorem

2018.1356 Upord

28.7.2018

3.7.2018

Uzupełniono przepis o odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy o sądowym zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami

2018.1284 Uokp

18.7.2018

7.6.2018

Wprowadzono przepis łagodzący sankcje (zatrzymanie prawa jazdy) za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym, gdy kierowca działa „w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość niższą od dobra ratowanego"

2018.1099 Upord/Uokp

22.6.2018

8.6.2018

Wprowadzono przepis niezwykle ważny dla niesłyszących lub niedosłyszących kierowców, którym umożliwiono uzyskanie prawa jazdy kategorii D1 lub D. Dodano przepis o organizacji egzaminu państwowego.

2018.1098 Uokp

1.10.2018

30.5.2018

Zmieniono brzmienie przepisu dotyczącego uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi zwalniając z obowiązku ukończenia specjalnego kursu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych

2018.1039 Uokp

14.6.2018

22.5.2018

Zmiana przepisów dotyczących danych gromadzonych i systemu działania CEPIK. Określone terminy nie będą ogłaszane ustawowo, lecz w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

2018.957 Upord/Uokp

4.6.2018

13.4.2018

Dodano przepisy dotyczące opłat za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawne; używania podczas jazd egzaminacyjnych przystosowanych pojazdów; internetowej bazy informacji o tych pojazdach i osk, w dyspozycji których się one znajdują; podmiotu prowadzącego i aktualizującego wykaz

2018.728 Uokp

14.5.2018

30.3.2018

Znowelizowano przepisy dotyczące działalności gospodarczej (w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, prowadzenie stacji kontroli pojazdów itd.); rejestru przedsiębiorców; kontroli działalności gospodarczej (Upord). Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej; ośrodków doskonalenia techniki jazdy - jest działalnością regulowaną – określono obowiązki prowadzącego (Uokp)

2018.650 Upord/Uokp

30.4.2018

7.2.2018

Zmiany wynikające z ustawy o elektromobilności: dodano oddział pt. Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad pojazdami autonomicznymi; zapisy dotyczące pojazdów elektrycznych itd. Kierowcy pojazdów elektrycznych otrzymali szereg uprawnień i korzyści, zaś gminy uzyskały prawo do tworzenia stref czystego transportu

2018.317 Upord

21.2.2018, 1.7.2019 oraz 1.1.2020

17.1.2018

Wprowadzono formalne zmiany związane z utworzeniem Służby Ochrony Państwa w miejsce dotychczasowego Biura Ochrony Państwa

2018.138 Upord/Uokp

1.2.2018

12.1.2018

Zmiany związane z powołaniem instytucji Inspektora Nadzoru Wewnętrznego

2018.106 Upord

27.1.2018

10.1.2018

Zmiany dotyczą działalności jaką jest produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych i znaków legislacyjnych; blankietów dowodów rejestracyjnych; profesjonalnej rejestracji pojazdów; jazd testowych itd.  

2018.79 Upord

11.7.2019

Zastosowane skróty:

Upord – Ustawa – Prawo o ruchu drogowym

Uokp – Ustawa o kierujących pojazdami