Legislacja

Postulat podwyższenia opłat rejestracyjnych

14 kwietnia 2022

Postulat podwyższenia opłat rejestracyjnych
(fot. PEXELS)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników [kliknij]. Projekt został skierowany do konsultacji publicznych. Związek Powiatów Polskich postuluje podwyższenie stawek opłat.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Ten akt wykonawczy wejdzie w życie z dniem 4 września 2022 r. (z wyjątkiem). Zaproponowane rozporządzenie poprzedza rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (2019.1840 oraz 2020.2152), które utraci moc z dniem 4 września 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517) tzw. pakietu deregulacyjnego.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu zmian regulacje wprowadzone tzw. „pakietem deregulacyjnym” miały na celu wprowadzenie ułatwień dla obywateli, w tym obniżenie kosztów związanych z rejestracją pojazdu, zatem przyjęto, że opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych organy rejestrujące będą pobierać w wysokościach niezmienionych, dotychczas określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2019 r. poz. 1840 oraz z 2020 r. poz. 2152) oraz że wysokości opłat za wydanie ich wtórników będą takie jak za wydanie oryginalnego dokumentu czy też tablicy.

Porównanie wybranych opłat:

Projekt został negatywnie zaopiniowany przez Związek Powiatów Polskich [kliknij]. Zgłoszono postulat podwyższenia opłat rejestracji pojazdów o 45% w stosunku do obecnych stawek opłat, a docelowo wprowadzenie do ustawy mechanizmu automatycznej waloryzacji wysokości opłat. ZPP swoją uwagę argumentuje tym, że wysokości stawek opłat za rejestrację pojazdów były niezmieniane od 12 lat, a w przeciągu tego czasu wartość inflacji wyniosła 33,07%. Dodatkowo ZPP zwrócił uwagę, że na mocy tzw. ustawy regulacyjnej samorządy powiatowe pozbawiono części dochodów związanych z rejestracją pojazdów. Zaś równocześnie obciążenia administracyjne związane z obsługą interesantów nie były zmniejszane. Związek Powiatów Polskich w swojej opinii wskazał też, że projekt rozporządzenia nie uwzględnia kosztów działania administracji publicznej. Należy podkreślić fakt, iż zgodnie z treścią ustawy jest to jeden z elementów, jaki powinien być uwzględniony w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu rejestracji pojazdów. (jm)