Legislacja

Senatorowie w sprawie CEPiK

14 kwietnia 2022

Senatorowie w sprawie CEPiK
Przemawia, senator Artur Dunin. 40. posiedzenie plenarne Senatu RP - 12.4.2022 (fot. Kancelaria Senatu/Tomasz Ozdoba)

Senacka Komisja Infrastruktury 11.4.2022 (fot. Kancelaria Senatu/Marta Marchlewska-Wilczak)

Senat RP pracował nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych, w tym Centralnej Ewidencji Kierowców. 12 kwietnia uchwalono 8 poprawek do projektu poselskiego, którego celem jest przyśpieszenie budowy ewidencji.

Procedowana jest ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych ([kliknij] [kliknij]). W Sejmie projekt wywołał wiele emocji [kliknij]. 12 kwietnia decyzję podjął Senat uchwalając 8 poprawek [kliknij].

Celem nowelizacji jest przyspieszenie prac nad projektem budowy centralnej ewidencji kierowców 2.0 i zwiększenie efektywności działania systemu np. poprzez możliwość jego etapowego wdrażania. Zmiana dotycząca systemu CEPiK ma umożliwić budowę jednolitych rozwiązań do obsługi procesów związanych z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku Systemu Rejestrów Państwowych. Jak wskazują autorzy aktu - dziś przepis obejmuje wyłącznie centralną ewidencję pojazdów. Senatorowie zdecydowali - inaczej niż zaproponowano w projekcie - że zadania związane z tworzeniem systemów teleinformatycznych służących realizacji tej ustawy nie będą zlecane wykonawcom bez zachowania przepisów o zamówieniach publicznych. Przypomnijmy - zaproponowany przez posłów projekt ustawy nowelizuje: ustawę - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących pojazdami. Oto fragment przemówienia senatora Macieja Łuczaka wygłoszonego w trakcie dyskusji plenarnej na 40. posiedzeniu Senatu RP: - Celem omawianej ustawy jest usprawnienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Zadania te są regulowane przepisami prawa i zmiana zasad ich realizacji nie jest możliwa bez podjęcia interwencji legislacyjnej. Ustawa przyczyni się do zwiększenia efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a także umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców. Pierwsza zmiana dotyczy ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W art. 1 pkt 2 ustawy proponuje się zmianę art. 75e, polegającą na tym, aby wytwórca dowodów rejestracyjnych zapewnił system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów zintegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów, w którym organ rejestrujący realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowaniem i profesjonalną rejestrację pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Zmianie ulega także art. 100a ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Zmiana dotyczy tego, aby minister właściwy do spraw informatyzacji mógł zlecić zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców, centralną ewidencję pojazdów, wytwórcy dokumentów publicznych lub instytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister pełni funkcję organu założycielskiego. Zmianie ulega również art. 16a ustawy o kierujących pojazdami, który zakłada, że wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowanie tramwajem będzie musiał zapewnić system teleinformatyczny obsługujący proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany z systemem obsługującym Centralną Ewidencję Kierowców. System zapewniany przez wytwórcę będzie pobierał dane niezbędne do wyżej wymienionego procesu z Centralnej Ewidencji Kierowców. (…). Ustawa umożliwi również powierzenie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Kierowców. Przywołajmy także wystąpienie senatora Artura Dunina sprawozdawcy Komicji Infrastruktury: Chciałbym w imieniu Komisji Infrastruktury złożyć sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych. Szanowni Państwo, w wielkim skrócie, bo myślę, że pan minister będzie chciał to dokładnie państwu opowiedzieć, powiem, że ten projekt zakłada 2 główne zmiany: pierwsza to możliwość zlecenia realizacji centralnej ewidencji kierowców 2.0 w systemie teleinformatycznym bez przetargu, możliwość zlecenia albo wydawcy dokumentów, albo zakładowi budżetowemu, a druga to rozszerzenie możliwości realizacji typów projektów przez tzw. OSE, czyli Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, a także rozluźnienie wymogów przeprowadzanych postępowań konkurencyjnych.

Szanowni Państwo, wydaje się, że ustawa dzisiaj jakby niepotrzebna, po raz kolejny w trybie poselskim, a nie rządowym, weszła ona pod obrady Sejmu, aczkolwiek tutaj dysponentem zdecydowanie powinien być rząd. Głównym zarzutem w odniesieniu do tej ustawy było to, że znowu z wolnej ręki, zlecone komu się chce, bez formuły przetargu… Na to położony był główny nacisk w dyskusji. Podczas posiedzenia komisji zaproponowano poprawki, które zostały jednogłośnie przyjęte przez komisję. Podczas dyskusji zaproponowano również zmiany z uwagi na to, że parę artykułów z tej ustawy występuje już w innych ustawach, więc artykuły się powtarzają. Biuro Legislacyjne po uzgodnieniach z ministerstwem zaproponowało 4 poprawki. W imieniu komisji te 4 poprawki, pod którymi podpisał się pan przewodniczący, pan Hamerski, i moja skromna osoba, chciałbym złożyć na ręce pana marszałka. Projekt ustawy został przyjęty wraz z poprawkami przegłosowanymi na posiedzeniu komisji. W głosowaniu 1 senator się wstrzymał. W imieniu komisji rekomenduję przyjęcie tej ustawy.

Jeżeli, Panie Marszałku, pan pozwoli… Ja już nie będę po prostu występował w ramach przemówień. Jeżeli pan pozwoli, to już nie jako sprawozdawca, ale jako senator chciałbym złożyć od siebie 2 poprawki, które uniemożliwią, aby było to robione z wolnej ręki, zlecane przez odpowiedniego ministra. Chodzi o to, żeby to musiało być robione w formie przetargów, zamówień publicznych. Składam 2 takie poprawki od siebie. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję.

Uchwała senatu [druk nr 2173 [kliknij] 12 kwietnia br. trafiła do Sejmu, tu została skierowana do: Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych technologii oraz Komisji Infrastruktury. (jm)