Legislacja

Prawo jazdy dla obywatela Ukrainy

4 lipca 2022

Prawo jazdy dla obywatela Ukrainy
Dariusz Joński, poseł na Sejm RP (fot. Biuro Poselskie)

Poseł Dariusz Joński jeszcze w połowie czerwca br. skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie możliwości uzyskania prawa jazdy przez obywateli Ukrainy. Kwestia niezwykle ważna dla poszukujących zatrudnienia w Polsce. - Czy brana jest pod uwagę zmiana przepisów, tak aby umożliwić uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami osobom, które przebywają na terytorium RP krócej niż 185 dni? - pyta poseł.

Poseł Dariusz Joński pisze do ministra: - Do mojego biura poselskiego zgłaszają się przedsiębiorcy oraz mieszkańcy, którzy pod swoją opiekę przyjęli uchodźców z Ukrainy. Większość osób nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami i chciałaby je uzyskać w celu ułatwienia znalezienia pracy w Polsce. Osoby pomagające Ukraińcom, które zgłosiły się do mojego biura, deklarują sfinansowanie kursów prawa jazdy swoim podopiecznym, lecz napotykają problem, jaki stawia ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, która uzależnia uzyskanie prawa jazdy od czasu przebywania na terytorium RP: „Art. 11. ust. 1. Prawo jazdy jest wydawane osobie, która:

5) uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że jej miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym że:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym:

– ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo

– z zamiarem stałego pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste, albo

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, a jednocześnie ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej, albo

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo

d) przebywa na terytorium innego państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole”.

Ponadto: - Należy również nadmienić, że zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami: „Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy składa oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy, a cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku kopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy”.

I jeszcze jedno uzasadnienie: - Pragnę zaznaczyć również, że wiele wydziałów komunikacji ma bardzo duże problemy z potwierdzeniem autentyczności dokumentów praw jazdy osób, które wnioskowały o wymianę ukraińskich praw jazdy przed 24.02.2022 r.

Podsumowując poseł formułuje i adresuje do ministra infrastruktury pytania:

1. Czy brana jest pod uwagę zmiana przepisów, tak aby umożliwić uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami osobom, które przebywają na terytorium RP krócej niż 185 dni?

2. Czy ministerstwo otrzymało informację o problemach z potwierdzeniem autentyczności dokumentów praw jazdy? Jeśli tak, to jakie zostały podjęte czynności w celu rozwiązania tego problemu?

Razem z autorem interpelacji czekamy na stanowisko resortu. (jm)