Legislacja

Progi zwalniające uciążliwe, ale…

10 kwietnia 2018

Progi zwalniające uciążliwe, ale…
ORZECZENIA NSA - III SA/Łd 670/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-14 (kliknij) Próg płytowy - fot. Jolanta Michasiewicz

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w swoim wyroku podzielił stanowisko skarżącej w sprawie niepożądanych skutków progów zwalniających (sygn. akt III SA/Łd 670/17). Chodzi tu o tzw. próg płytowy U-16, czyli „wygarbienie" w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych przed szkołą podstawową we wsi Izabelów. Strona uważa, iż następstwem zamontowania tego urządzenia jest zakłócenie korzystania z nieruchomości stanowiącej jej własność. I dalej, iż silne drgania, wywołane przez przejeżdżające przez urządzenie pojazdy, mają negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie skarżącej i jej domowników. Jak czytamy w uzasadnieniu - Z opinii sporządzonej przez inż. J. S. wynika, iż przejazd ciężkich pojazdów wywołuje drgania wywierające wpływ na osoby przebywające w budynku. Z wyjaśnień strony wynika także, iż skutki drgań są szczególnie dotkliwe w nocy, bowiem uniemożliwiają spokojny sen. Polecamy także opinię inspektora nadzoru budowlanego, który wyjaśnił, cyt. "Nie można zaprzeczyć podnoszonemu przez właścicieli wnioskowaniu, że przyczyną (usterek) może być rzeczone urządzenie ruchu drogowego, lecz w ocenie organu należy uzupełnić, że dotyczy to przypadków naruszeń przepisów ruchu drogowego, polegających na przekroczeniach dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami, które przypadki wiążą się z nagłym hamowaniem przed progiem zwalniającym oraz przejazdami przez niego z nadmierna prędkością, dopiero w takich przypadkach mogą wywoływać niepożądane odczuwalne skutki jak hałas i drganie". Skarżąca podkreślała: - Zastosowana konstrukcja nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu (nieprawidłowe odwodnienie powodujące powstawanie kałuż i tafli lodu), a ponadto znajduje się na drodze, po której odbywa się autobusowy transport pasażerski. Występujące drgania i hałas ograniczają prawo skarżącej do niezakłóconego korzystania z nieruchomości ( art. 140 kodeksu cywilnego) oraz ochrony zdrowia (art. 23 k.c.).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd, na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a., stwierdził nieważność zaskarżonego aktu. I jeszcze raz uzasadnienie tego interesującego wyroku: - W pozostałym zakresie, to jest żądania nakazania organowi nadzoru wykonania czynności na rzecz skarżącej na koszt i ryzyko powiatu, to znaczy usunięcia przedmiotowego urządzenia zwalniającego ruch pojazdów, skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd uznał, że zaskarżony akt, choć wydany z naruszeniem przepisów prawa, miał jednak wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa uczniów pobliskiej szkoły oraz innych pieszych. Niezwłoczne usunięcie przedmiotowego urządzenia zwiększyłoby ryzyko wypadków drogowych z udziałem osób pieszych.

Sprawa powinna być rozstrzygnięta poprzez dokonanie kolejnej zmiany organizacji ruchu w zakresie dotyczącym tamtego konkretnego przejścia dla pieszych w I., wówczas też powinny być ustalone prawidłowe parametry techniczne progu. Zobowiązany do działania organ powinien uwzględnić prawa mieszkańców pobliskich budynków do niezakłóconego korzystania z nieruchomości, ale też mieć na uwadze ograniczenie hałasu i drgań wywołanych ruchem ciężkich pojazdów przejeżdżających przez przejście dla pieszych. - Progi zwalniające ruch nie mogą naruszać praw mieszkańców sąsiadujących nieruchomości, np. zakłócać odpoczynku nocą - podsumowuje to samo uzasadnienie.

Orzeczenie jest nieprawomocne. (jm)