Legislacja

I kolejny projekt zmian dotyczących 4.6.2018. Uchylenie okresu próbnego usunięte!!!

10 kwietnia 2018

I kolejny projekt zmian dotyczących 4.6.2018. Uchylenie okresu próbnego usunięte!!!
RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (5.4.2018) (kliknij)

W dniu dzisiejszym zgodnie z propozycją Rządowego Centrum Legislacji Departamentu Prawnego i Postepowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w siedzicie RCL odbędzie się posiedzenie komisji prawniczej, która rozpatrzy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przesłany został przez Ministerstwo Cyfryzacji - jak informują - w wersji uwzględniającej ustalenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, który w dniu 4 kwietnia 2018 r. przyjął projekt i rekomendował Radzie Ministrów. Przedmiotowy projekt dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” w etapie „Komisja prawnicza”. Wśród zaproszonych urzędów przedstawiciele komórek organizacyjnych właściwych do spraw legislacji: 1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów obsługujące Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów; 2) Ministerstwa Cyfryzacji; 3) Ministerstwa Finansów; 4) Ministerstwa Infrastruktury; 5) Ministerstwa Obrony Narodowej; 6) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 7) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypomnijmy projekt ustawy, sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0 i stanowi kontynuację działań legislacyjnych zainicjowanych ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926).

Przedmiotem pracy jest kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej omawialiśmy projekty opatrzone datą 20 lutego i 22 marca br. Nowy projekt sporządzono z datą 5 kwietnia 2018 r. Wśród zmian. W tej propozycji w art. 2 wprowadzającym zmiany w ustawie o kierujących pojazdami nie ma już punktu uchylającego rozdział 14 dotyczący okresu próbnego, która pojawiła się w wersji z marca. Nie ma także propozycji zmian w art. 99 dotyczącym tzw. punktów karnych (Rozdział 15 - Nadzór nad kierującym). Nie ma także wcześniej proponowanych uchyleń a dotyczących skierowanie na kurs dokształcający w zakresie brd i praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. W omawianej wersji pominięto także propozycje zmian w Rozdziale 17. Szkolenie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Zmiany znajdujemy także w propozycjach pomieszczonych w Rozdziale 20. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Bez zmian pozostaje przepis określający termin wdrażania kolejnych funkcjonalności w CEPiK 2.0 - w brzmieniu: „Art. 15. 1. Do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie staroście informacji z centralnej ewidencji kierowców, w przypadkach, o których mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy zmienianej w art. 2 przepisu art. 102 ust. 1b tej ustawy nie stosuje się. 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.”

Kolejnym etapem po dzisiejszym spotkaniu jest przedstawienie projektu Radzie Ministrów, Sejm, Senat, Prezydent, Dziennik Ustaw i dzień 4 czerwca 2018 r. Tego dnia nastąpi odroczenie terminu uruchomienia poszczególnych funkcjonalności dotyczących CEPiK 2.0 wynikających z przyjętego programu naprawczego. Do 4 czerwca pozostało jeszcze 55 dni co stanowi 1 miesiąc i 25 dni. (jm)