Legislacja

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

23 lutego 2024

Zmiany także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Różnicę między zastawem rejestrowym a zwykłym stanowi przede wszystkim to, że strony umowy zastawniczej mogą postanowić, aby zastawiony przedmiot pozostawić osobie, która go zastawiła. Ma ona zatem możliwość korzystania z niego, mimo tego, że zabezpiecza roszczenie wierzyciela (1996.149.703 t.p.) [kliknij] (fot. screen)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała pod numerem UD13 Wykazu prac legislacyjnych opublikowała informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Projekt jeszcze w listopadzie ub.r. poddano ustaleniom i konsultacjom.

Numerem UD13 w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów oznaczona została informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij]. W listopadzie informowaliśmy o prowadzonych uzgodnieniach i konsultacjach [kliknij]. Celem planowanego projektu jest regulacja dotycząca zastawu rejestrowego. Jak przypominają autorzy regulacji - zastaw rejestrowy do obowiązującego porządku prawnego został wprowadzony poprzez ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (1996.149.703 t.p. [kliknij] 2018.2017 t.j. [kliknij]). Wskazana ustawa reguluje ustanawianie, przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego, przedmiot tego zastawu, prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika, zbieg zastawu rejestrowego z innym ograniczonym prawem rzeczowym, zaspokajanie zastawnika oraz prowadzenie rejestru zastawów. Ustawodawca po ponad ośmioletnim obowiązywaniu ustawy dokonał oceny rezultatów jej funkcjonowania wprowadzając od 11 stycznia 2009 r. zmiany przepisów mające na celu uproszczenie postępowania rejestrowego przez ograniczenie sądowego badania wniosków o wpis. Wprowadzony wówczas i aktualnie obowiązujący art. 18a ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów przewiduje możliwość działania sądu z urzędu. Przepis ten miał na celu oczyszczenie rejestru zastawów z tych wpisów, co do których strony nie wykazują żadnego zainteresowania, a jednocześnie brak jest procesowej możliwości przymuszenia zastawcy lub zastawnika do złożenia wniosku o wykreślenie zastawu. Termin 20 lat został przyjęty po ustaleniu, że w praktyce największa liczba umów zastawniczych dotyczy okresu 60 miesięcy (5 lat) i są one przedłużane w trybie art. 18 o dalsze 5 lat. Ponadto dodano do art. 41 ust. 2b, który miał na celu uproszczenie obiegu korespondencji przyjmując, że decydującym będzie każdy adres wskazany przez strony (nawet jeżeli nie został wpisany do rejestru), gdyż przepis przewiduje skutek dla samego faktu „powiadomienia” sądu. Wprowadzona regulacja znacznie przyspieszyła postępowanie sądowe, gdyż brak stosownego przepisu sankcjonował praktykę stron braku powiadamiania sądu o zmianie adresu po wpisaniu zastawu. W uzasadnieniu zapisano także: - Aktualnie sądy rejestrowe stoją przed koniecznością dokonania wykreślenia kilkuset tysięcy zastawów rejestrowych wpisanych dwadzieścia lat temu pod rządami pierwotnej regulacji, która nie przewidywała obowiązku powiadamiania sądu o zmianie adresu. Art. 41 ust. 2b został wprowadzony do porządku prawnego od 11 stycznia 2009 r. nie znajdzie zatem zastosowania do zastawów wpisywanych przed tą datą. Konsekwencją upływu ustawowego terminu będzie powinność po stronie sądu doręczenia postanowienia o wykreśleniu pomimo, że wykreślenie ma charakter deklaratoryjny i jedynie porządkowy, zastaw wygasał bowiem z mocy prawa po upływie 20 lat od momentu dokonania wpisu do rejestru.

Informując o przyczynach i potrzebie rozwiązań planowanych w projekcie wskazano, że w praktyce tak długi upływ czasu może rodzić szereg problemów uniemożliwiających skuteczne wykreślenie wygasłych zastawów np. w sytuacji śmierci strony lub zmiany jej adresu i niepowiadomienia o tym fakcie sądu, w przeważającej liczbie przypadków albo ograniczone albo wręcz niemożliwe będzie przez sąd doręczenie odpisów postanowień o wykreśleniu. Konsekwencją powyższego będzie zawieszenie lub umorzenie postępowania bez osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Istotą rozwiązań planowanych w projekcie, w tym proponowane środki realizacji rekomendowane przez Ministra Sprawiedliwości rozwiązanie polega na uznaniu wygasłego zastawu rejestrowego za wykreślony po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż dziesięć lat i do rejestru zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej.

Zaproponowana regulacja spowoduje konieczność przejrzenia przez orzeczników wszystkich akt rejestrowych zastawów (w oparciu o listę generowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przedstawianą kierownikom sekretariatów sądów rejestrowych), w których upływ czasu spowodował wygaśnięcie zastawu rejestrowego ex lege. Po ustaleniu, że strony nie złożyły do sądu rejestrowego zmiany (aneksu) umowy zastawniczej orzecznik wyda zarządzenie o konieczności dokonania w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastawów, adnotacji informującej, że zastaw wygasł i uznaje się go za wykreślony z mocy prawa. Projektowany art. 41 ust. 2aa przewiduje, że zarządzenie to będzie inicjowało stosowną zmianę w tym systemie. Po dokonaniu adnotacji, z systemu teleinformatycznego, drukowane będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie to będzie przedstawiane orzecznikowi celem sprawdzenia przez niego prawidłowości dokonania adnotacji i następnie dołączane do właściwych do akt rejestrowych. W konsekwencji zastaw taki nie będzie funkcjonował w obrocie prawnym, nie będzie ujawniany na odpisach i zaświadczeniach wydawanych przez Centralną informację o zastawach rejestrowych. Zawiadomienie uczestnika postępowania o fakcie i treści dokonanej czynności o wykreśleniu zastawu zgodnie z treścią art. 41 ust. 2b nie będzie konieczne z uwagi na przyjęcie konstrukcji uznania go za wykreślony na skutek upływu ustawowych terminów i braku inicjatywy stron zmierzających do jego przedłużenia. Uznanie zastawu rejestrowego za wykreślony będzie następować z mocy prawa. Takie uznanie będzie bezpośrednio skutkiem działania przepisów prawa, a więc nie będzie wymagało wydawania orzeczenia przez sąd i dokonywania wpisu w rejestrze. W systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr zastawów będzie dokonywana adnotacja, że zastaw wygasł i uznaje się go za wykreślony z przyczyn, o których mowa w art. 18a.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaplanowany termin przyjęcia projektu przez Rady Ministrów to III kwartał 2024 r. (jm)