Legislacja

Projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów

10 października 2023

Projektowane zmiany rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów
(fot. Krzysztof Chrobak)

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów. Jak się dowiadujemy zakłada się ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienia przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych. Przewidywany termin wydania aktu to II kwartał 2024 r.

Potrzeba zmian. Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jak podkreślają autorzy projektu konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (2023.1394), zmieniającego delegacje do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Zakres zmian. W opublikowanym najnowszym wykazie prac legislacyjnych resortu dowiadujemy się, iż planowane jest uwzględnienie zmian przepisów wynikających z: 1. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, które wchodzą w życie 1 stycznia 2024 r., tj. zastępujących obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji pojazdu oraz 2. ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720), które wchodzą w życie 1 czerwca 2024 r., tj. umożliwiających czasową rejestrację samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych 3. ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919). W związku z powyższym projekt nowego rozporządzenia nie będzie uwzględniał kwestii związanych ze zgłoszeniem nabycia pojazdu. Określona zostanie natomiast wyróżniająca się kolorystyka tymczasowych tablic rejestracyjnych wydawanych dla samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych oraz uzupełnione zostaną przepisy o czasowej rejestracji w związku z dodaniem możliwości czasowej rejestracji samochodów osobowych przeznaczonych do zawodów sportowych. Ponadto w projekcie zakłada się ujednolicenie, doprecyzowanie bądź uzupełnienia przepisów dotyczących wymagań dla tablic rejestracyjnych, w tym: szczegółowych wymagań techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakresu i sposobu ich badania, wzorów tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opis.

Potrzeba wprowadzenia zmian była sygnalizowana przez jednostkę certyfikującą tablice rejestracyjne (ITS) oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Tablic Rejestracyjnych. W projekcie zakłada się również zmiany w zakresie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako „SAM” oraz w zakresie określenia dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które nie będą wymagały przedłożenia tłumaczenia wraz z wnioskiem o rejestrację pojazdu. Zmiany te związane są z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919). Mając na uwadze, że: w projekcie rozporządzenia określone będą warunki techniczne dla tablic rejestracyjnych w związku z czym projekt będzie podlegać notyfikacji Komisji Europejskiej obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zgodnie z art. 20 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy tj.: do dnia 22 lipca 2025 r.) proponuje się, aby nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. (jm)