Legislacja

Proponują jeszcze surowsze sankcje za kierowanie bez uprawnień

22 kwietnia 2015

Odbyło się 335. posiedzenie Komisji Infrastruktury. Rozpatrzono m.inn. projekt opinii dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustaw Kodeks wykroczeń oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3156). Projekt dotyczy zwiększenia sankcji za kierowanie pojazdem mechanicznym bez posiadania wymaganych uprawnień na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, w postaci kary aresztu ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3000 zł. Ponadto proponuje się, by informacje o tych osobach były gromadzone w centralnej ewidencji kierowców.