Legislacja

Przepisy wykonawcze dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców

4 listopada 2021

Przepisy wykonawcze dotyczące szkolenia i egzaminowania kierowców
(fot. PEXELS)

Rządowe Centrum Legislacji w wykazie ministra infrastruktury opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (nr wykazu 154). W ten sposób rozpoczęto konsultacje publiczne ogłoszonego projektu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem obowiązywania art. 34 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tj. 4 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy - procedowanie przywołanej ustawy zostały zakończone, publikacja w najbliższych dniach.

Delegacja. Projekt rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (nr wykazu 154) [kliknij] [kliknij] realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy i osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywa Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG.

Obowiązywanie. Przepisy obowiązującego jeszcze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (2017.151), zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, właśnie tych omawianych - projektowanych na podstawie delegacji ustawowej art. 39i ust. 1. jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Natomiast dotychczasowy akt wykonawczy utraci moc obowiązującą.

Rekomendowane rozwiązanie. I tu oddajmy głos autorom projektu, którzy tak rekomendują zaproponowane rozwiązania, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt: - Utrzymanie dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie wymagań dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego i pojazdów używanych w trakcie szkolenia, liczby godzin kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. Rozszerzenie zakresu tematycznego, sposobu i warunków prowadzenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, polegające na wprowadzeniu obowiązkowego do przystąpienia do szkolenia i testu kwalifikacyjnego profilu kierowcy zawodowego wydawanego przez starostę, udostępnianego do aktualizacji przez ośrodek szkolenia (szkołę, placówkę lub centrum) oraz przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (okręgową komisję egzaminacyjną). Ustanowienie szczegółowych wymagań dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Określenie rodzajów szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, oraz liczby godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć ww. kwalifikacji i szkolenia. Określenie warunków prowadzania, trybu, zakresu i sposobu organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (dotychczas testy kwalifikacyjne były przeprowadzane w ośrodku szkolenia przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę). Modyfikacja w zakresie postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, polegającej na ustandaryzowaniu wzorów dokumentów potwierdzających prowadzenie ww. kwalifikacji i szkoleń. Określenie nowej opłaty za wydanie zgody na prowadzenie szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego o szkolenia okresowego w formie nauczenia na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.

Trwają konsultacje i uzgodnienia. (jm)