Legislacja

Kierowca zawodowy - spoza Unii Europejskiej - z KKK (tekst po sprostowaniu)

4 listopada 2021

Kierowca zawodowy - spoza Unii Europejskiej - z KKK (tekst po sprostowaniu)
KKK, czyli KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY (grafika/projekt/wzór)

S P R O S T O W A N I E: Szanowni Czytelnicy! Redakcja Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS z wielką pokorą przeprasza za nieprawdziwą interpretację projektu aktów wykonawczych dotyczących KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY. Oczywiście regulacja ta dotyczy kierowców zawodowych spoza Unii Europejskiej, a nie - jak to mylnie napisaliśmy - wszystkich kierowców poruszających się pojazdami powyżej 3,5 tony. Cóż, okazuje się, iż tekst okazał się zbyt zawiły. Nawet dla nas, których śledzenie i informowanie o zmianach przepisów jest codziennością. Wyobraźmy sobie w jak trudnej sytuacji jest np. właśnie ten kierowca. Może jest to kolejny przykład do działań w kierunku „odchudzenia” wielu aktów prawnych.

Oczywiście zdecydowanie wina po stronie redakcji, za co raz jeszcze bardzo przepraszamy. Poniżej tekst po dokonanych poprawkach. Jolanta Michasiewicz, red. nacz. Tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS

KKK, czyli KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY to najnowsza propozycja, która trafiła do uchwalonej (oczekującej już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw) najnowszej nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Projekt rozporządzenia wykonawczego resort infrastruktury przesłał do konsultacji. Jest to nowe rozporządzenie, które nie było poprzedzone żadnym aktem wykonawczym, ponieważ dotychczas nie wydawano w RP karty kwalifikacji kierowcy. Wejdzie ono w życie wraz z wejściem w życie art. 34 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw - czyli cztery miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Delegacja ustawowa oraz omawiany akt wykonawczy dotyczą kierowców zawodowych spoza Unii Europejskiej.

Dla kogo KKK? Dokument nazwany Kartą Kwalifikacji Kierowcy od dawna występuje w większości krajów Unii Europejskiej. Polscy kierowcy w prawie jazdy mają wpis- tzw. kod 95 wraz z datą ważności - i ten jest oznaczeniem ich kwalifikacji zawodowej. Uprawnienia otrzymują po stosownym szkoleniu. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało i właśnie przesłało do konsultacji projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy (numer 153 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury [kliknij] [kliknij] [kliknij]). Delegacja ustawowa znalazła się w art. 20 ust. 2a ustawy o kierujących pojazdami (którą nowelizuje właśnie uchwalona 14 października br. ustawa o transporcie drogowym [kliknij]. Zacytujmy dodany art. 20 ust. 2a ustawy o kierujących: „2a. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 1) wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis; 2) szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; 3) opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.”.

Omawiany projekt rozporządzenia wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. L 112 z 2.05.2018, s. 29).

Zakres regulacji. Projekt rozporządzenia jest nowym rozporządzeniem, które nie było poprzedzone żadnym aktem wykonawczym, ponieważ dotychczas nie wydawano w Rzeczpospolitej Polskiej karty kwalifikacji kierowcy. Rozporządzenie określa: wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz jej opis; szczegółowe warunki wydawania i unieważniania karty kwalifikacji kierowcy, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

Projekt rozporządzenia podzielony jest na 5 rozdziałów [kliknij]:

- Rozdział 1 pn. „Przepisy ogólne” określa słownik pojęć używanych w rozporządzeniu. Ponadto rozdział 1 ustanawia dwa rodzaje akt, tj. akta ewidencyjne zawodowych kierowców oraz akta ewidencyjne osób bez uprawnień. Pierwsze akta ewidencyjne dotyczą osób posiadających wydaną kartę kwalifikacji kierowcy, drugie zaś akta ewidencyjne – osób bez karty, które: 1) złożyły wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy; 2) nie uzyskały karty ze względu na niespełnienie wymogów określonych w ustawie; 3) zostało wydane orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy lub orzeczenie psychologiczne o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy; 4) unieważniono kartę kwalifikacji kierowcy. Należy wskazać, że ustanowienie tradycyjnego (papierowego) sposobu gromadzenia dokumentów wynika z faktu, że aktualnie w dalszym ciągu są i będą orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydawane w postaci papierowej. W momencie, kiedy ww. orzeczenia będą wydawane w postaci elektronicznej, nastąpi odejście o tradycyjnego (papierowego) gromadzenia dokumentów. W rozdziale 1 określono również sposób, w jaki należy gromadzić i przechowywać akta, a także jak postępować w przypadku unieważnienia karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto ustalono zasady, na jakich pracownicy organu wydającego kartę kwalifikacji kierowcy będą uprawnieni do dostępu do systemu teleinformatycznego przeznaczonego do obsługi profilu kierowcy zawodowego oraz zamawiania kart kwalifikacji kierowcy. Przepisy wskazują podmiot, u którego zamawia się karty kwalifikacji kierowcy, tj. Spółkę w rozumieniu ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1660), oraz określają maksymalny 7-dniowy termin liczony od dnia otrzymania zamówienia, przewidziany na przekazanie karty kwalifikacji kierowcy organowi wydającemu tą kartę.

- Rozdział 2 pn. „Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy” określa dokumenty, jakie należy złożyć do starosty dokumenty w celu uzyskania profilu kierowcy zawodowego do uzyskania kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz ukończenia szkolenia okresowego, oraz termin 2 dni, w jakim ten profil należy wydać. Przepisy rozdziału określają konieczność potwierdzenia danych, tj. zagranicznej karty kwalifikacji kierowcy, w przypadku zamiaru uzyskania profilu kierowcy zawodowego do uzyskania kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz ukończenia szkolenia okresowego. Ponadto przepisy przewidują zachowanie praw nabytych przez kierowców, którym prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E wydano do dnia 10 września 2008 r. lub prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydano do dnia 10 września 2009 r., polegające na braku konieczności wykazania przy ubieganiu się o profil kierowcy zawodowego do ukończenia szkolenia okresowego uzyskania kwalifikacji odpowiedniej kwalifikacji. Rozdział określa również, że profil kierowcy zawodowego jest udostępniany podmiotom szkolącym, tj. ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce i centrum, oraz podmiotom przeprowadzającym test kwalifikacyjny, tj. wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego oraz okręgowej komisji egzaminacyjnej. Rozdział 2 ustanawia procedurę generowania i wydania profilu kierowcy zawodowego ze wskazaniem czynności, jakie organ musi wykonać, żeby ten profil wygenerować, z uwzględnieniem pozytywnej (wydanie profilu) i negatywnej (wezwanie do uzupełniania braków) weryfikacji dokumentów. Ponadto ustanawia się enumeratywny zakres danych wpisywanych do profilu kierowcy zawodowego. Określa się również sposób przekazania profilu kierowcy zawodowego zainteresowanej osobie, uwzględniając sposób, w jaki został złożony wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy. Przepisy rozdziału 2 określają, że w przypadku gdy osoba, której dotyczy profil kandydata kierowcy zawodowego, wystąpiła do organu z uzasadnionym wnioskiem o zwolnienie zablokowanego przez ośrodek szkolenia profilu kierowcy zawodowego, organ zwalnia profil, informując o tym fakcie osobę wnioskującą oraz ośrodek szkolenia. Rozdział 2 określa ponadto, że kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się po otrzymaniu od wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji o wydaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej dla osoby zamieszczonej w profilu kierowcy zawodowego.

- Rozdział 3 pn. „Wydanie i unieważnianie karty kwalifikacji kierowcy” określa warunki wydania karty kwalifikacji kierowcy. W rozdziale rozróżnia się wydanie (wymianę) karty kwalifikacji kierowców w 5 przypadkach: 1) osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej; 2) osoby ubiegającej się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego; 3) osoby ubiegającej się o wymianę polskiej karty kwalifikacji kierowcy na podstawie polskiej karty kwalifikacji kierowcy; 4) osoby ubiegającej się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na polską kartę kwalifikacji kierowcy; 5) osoby ubiegającej się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy. Przepisy rozdziału ustanawiają zakres danych (pkt 1 i 2 powyżej) oraz dokumentów (pkt 3–5 powyżej) wymaganych do wydania albo wymiany karty kwalifikacji kierowcy. Określają one również konieczność potwierdzenia dokumentów, które są wymieniane na polska kartę kwalifikacji kierowcy, jak również udzielenia odpowiedzi obcemu organowi, który wstąpił z zapytaniem w zakresie potwierdzenia przez właściwy polski organ danych z karty kwalifikacji kierowcy lub świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanych w rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 3 ustanawia procedurę wydania karty kwalifikacji kierowcy ze wskazaniem czynności, jakie organ musi wykonać, żeby tę kartę wydać, z uwzględnieniem pozytywnej (wydanie karty) i negatywnej (wezwanie do uzupełniania braków) weryfikacji dokumentów. Procedura ta obejmuje zakres niezbędnych działań organu, sposób uzupełnienia wniosku i karty kwalifikacji kierowcy, przekazanie informacji o wymianie zagranicznej karty kwalifikacji kierowcy na polską kartę kwalifikacji kierowcy, unieważnienie wymienianej karty kwalifikacji kierowcy, fizyczne wydanie (za pośrednictwem operatora lub bezpośrednio) zainteresowanej osoby wnioskowanej karty kwalifikacji kierowcy. Ponadto w rozdziale 3 została określona opłata za wydanie karty kwalifikacji zawodowej w wysokości 150 zł.

- Rozdział 4 pn. „Składanie wniosków w postaci elektronicznej” określa procedurę składania wniosków o wydanie karty kwalifikacji kierowcy w postaci elektronicznej. Procedura obejmuje wskazanie organu, do którego składa się elektroniczny wniosek (organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy), sposób podpisania elektronicznego wniosku (podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP, bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpis osobisty), informacje o wymaganiach dla dokumentów załączanych do elektronicznego wniosku (wymagania określone przez ministra właściwego do spraw transportu, analogiczne jak dla dokumentów załączonych do elektronicznego wniosku o wydanie prawa jazdy), tryb dostarczenia wymaganych orzeczeń (przedłożenie organowi oryginałów orzeczeń). W rozdziale 4 określono również, że do złożenia wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy wykorzystuje się elektroniczną skrzynkę podawczą udostępnioną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

- Rozdział 5 pn. „Przepisy końcowe” określa tryb postępowania w przypadku uczestników szkoleń okresowych, kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Osoba szkolona występuje o wydanie profilu kierowcy zawodowego przed ukończeniem szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego, a kierownik ośrodka szkolenia aktualizuje go przed zakończeniem szkolenia lub kursu kwalifikacyjnego. Dla osób wymienionych w § 21 kartę kwalifikacji kierowcy wydaje się na podstawie świadectwa kwalifikacji zawodowej wydanego przez podmiot przeprowadzający test kwalifikacyjny. Ponadto w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia w przypadku osób ubiegających się o wymianę karty kwalifikacji kierowcy wydanej przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na polską kartę kwalifikacji kierowcy potwierdzenie ukończenia szkolenia okresowego w Polsce może następować poprzez świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane w postaci papierowej o ile szkolenie to rozpoczęło się przed wejściem w życie rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zawiera również dwa załączniki.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wzór wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy [kliknij].

Natomiast załącznik nr 2 do rozporządzenia określa wzór karty kwalifikacji kierowcy [kliknij]. Wzór karty kwalifikacji kierowcy jest zgodny ze wzorem tej karty określonym w dyrektywie 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy i osób, zmieniającej rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającej dyrektywę Rady 76/914/EWG. Określenie w załączniku nr 2 rozporządzenia wzoru karty kwalifikacji kierowcy stanowi transpozycję do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2003/59/WE w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz dyrektywę 2006/126/WE w sprawie praw jazdy w zakresie konieczności określenia wzoru karty kwalifikacji kierowcy.

Termin wejścia w życie rozporządzenia jest ściśle związany z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 17 września br.) o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. …) i nastąpi po upływie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Jak wskazano w „Ocenie skutków regulacji” rozporządzenie przede wszystkim będzie oddziaływało na ok. 67 tyś. osób, które będą się ubiegały o kartę kwalifikacji kierowcy, która będzie potwierdzała uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy oraz oczywiście 380 starostów lub burmistrzów miast na prawach powiatu - wydających KKK.

Powtórzmy raz jeszcze - kierowców zawodowych spoza Unii Europejskiej. (jm)