Legislacja

Publikacja - tuż, wersja ostateczna - dostępna!

20 kwietnia 2022

Publikacja - tuż, wersja ostateczna - dostępna!
Rządowe Centrum Legislacji - Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie (fragment) (fot. wykaz RCL)

W dniu wczorajszym Rządowe Centrum Legislacji poinformowało, iż rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami wpłynęło do tutejszej kancelarii. Niestety nadal nie wiemy kiedy zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw - tymczasem znamy zapis stosownej adnotacji: „w trakcie ustalania”. Udostępniono także tekst w wersji na dzień 7 kwietnia 2022 r. i ta będzie opublikowana [kliknij].

4 kwietnia br. Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury ponownie przekazał projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami „z naniesionymi poprawkami”. I tu zacytujmy fragment pisma przewodniego: - Powyższy projekt uwzględnia zmiany w paragrafie 14b ust. 2 zmienianego rozporządzenia polegające na poprawieniu błędnego odesłania do przepisu art. 129a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo o ruchu drogowym na właściwe odesłanie do art. 129g ust. 1 lit a tej ustawy. Ponadto, w związku z tym, że termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określony w pierwotnej wersji projektu na dzień 6 kwietnia 2022 r. okazał się niemożliwy do dotrzymania dokonano zmiany brzmienia przepisu o wejściu w życie tego aktu na poniższe: „§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem, § 1 pkt 1, pkt 3 lit. a tiret pierwsze, drugie, czwarte, pkt 4 lit d, pkt 5 – 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Przedmiotowe kwestie zostały uwzględnione w załączonej wersji projektu rozporządzenia. Dyrektor Marcin Przychodzki wniósł o akceptację. RCL odpowiada, iż dokument nie wymaga rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

Czyli ostateczna wersja tak oczekiwanego rozporządzenia - w dniu wczorajszym (19 kwietnia) trafia do wykazu aktów oczekujących na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Pozostaje kwestia daty publikacji - nie mamy tu informacji, poza adnotacją, iż „najpóźniejsza data ogłoszenia” jest „w trakcie ustalania”.

Przypominamy nowelizacja rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z wyjątkami. Tak ten zmieniony termin uzasadniono - cytujemy: - Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia ze względu na dostosowania daty wejścia przepisów do ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) oraz na 14 dni od daty publikacji w przypadku przepisów których wejście w życie nie warunkuje data określona w przepisach ww. ustawy

Poinformujemy o tym fakcie. (jm)

[kliknij]

[kliknij]