Legislacja

Resort o szkoleniu młodych kierowców. Czy będą zmiany w ustawie?

27 kwietnia 2023

Resort o szkoleniu młodych kierowców. Czy będą zmiany w ustawie?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Poseł Jarosław Sachajko w wystąpieniu adresowanym do ministra infrastruktury postawił tezę, iż podczas szkoleń kandydatów na kierowców kursanci nie mogą skonfrontować swoich umiejętności z tym, co czeka w ruchu drogowym w sytuacjach zmiennych warunków atmosferycznych. Padła propozycja wprowadzenia obowiązkowego szkolenia umiejętności jazdy w trudnych warunkach lub przy wykorzystaniu ich symulacji. Oto co odpowiedział resort. Czy będą zmiany w ustawie?

Szkolenie dziś. Podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury odnosząc się do obowiązkowego szkolenia w trudnych warunkach podczas kursu na prawo jazdy, informuje, że obecnie obowiązujący szczegółowy program szkolenia praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi i motorowerami zawarty w Załączniku nr 1, tabela II rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), uwzględnia tematy powiązane z przedstawioną w interpelacji problematyką takie jak: hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu, hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych, zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy,  korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania - stosowanie hamowania silnikiem. Ponadto w szczegółowym programie szkolenia teoretycznego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, motorowerami lub tramwajami w Załączniku nr 1, tabela I ww. rozporządzenia zawarto dział zatytułowany „Zagrożenia związane z ruchem drogowym”, w zakresie którego występują tematy ukierunkowane m.in. na uświadomienie przyszłych kierowców: czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania,- odstępy i hamowanie pojazdu, różne pola widzenia kierowców, technika kierowania pojazdem.

Egzaminowanie dziś. Natomiast podczas egzaminu państwowego ma miejsce sprawdzenie wiedzy i kwalifikacji kandydata na kierowcę, zdobytej na szkoleniu dedykowanym danej kategorii prawa jazdy. Odbywa się ono zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami na egzaminie państwowym, na którym sprawdzeniu podlegają umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się w ruchu drogowym.

Ważne podsumowanie wyjaśnień resortu. - Jednocześnie informuję, że Minister Infrastruktury dostrzega problem młodych niedoświadczonych kierowców, jednakże pragnę zwrócić uwagę na planowane przez KE opublikowanie wniosku dotyczącego rewizji dyrektywy w sprawie praw jazdy na II kwartał 2023 r. Zgodnie z założeniami nowa regulacja wprowadzi program prowadzenia pojazdów przed uzyskaniem prawa jazdy kategorii B lub C kandydatom, którzy ukończyli 17 lat z osobą towarzyszącą spełniającą określone w dyrektywie wymagania. Rewizja dyrektywy wprowadza także okres próbny trwający co najmniej 2 lata. W związku z trwającą obecnie rewizją dyrektywy unijnej w sprawie praw jazdy nie jest jeszcze znany ostateczny kształt przepisów prawa Unii Europejskiej w sprawie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, w tym także szczególnych rozwiązań dedykowanych dla młodych kierowców. I konkluzja: - Dlatego Minister Infrastruktury obecnie nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia obowiązkowego szkolenia kandydatów na kierowców w trudnych warunkach drogowych lub przy wykorzystaniu symulacji trudnych warunków atmosferycznych w ramach kursu na prawo jazdy.