Legislacja

Resort potwierdza: Zespół doradczy zostanie wybrany we wrześniu

18 sierpnia 2016

f2083f663c58f8214c944d12c2a89229d4c12576

58e3cb957518936ebcb59e5d8b72db9053444e0e

(545-1a-1)

Zgodnie z informacją, którą przekazaliśmy Państwu w poprzednim numerze Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS nr 544 - w dniu 4 sierpnia br. opublikowane zostało zarządzenie ministra infrastruktury w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Dokument stanowi podstawę regulacji określonych spraw organizacyjnych, sam zespół nie został jeszcze wybrany. W tej sprawie Zespół prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poinformowało nas: “Obecnie trwają prace związane z ustaleniem składu osobowego Zespołu doradczego do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Członkowie Zespołu zostaną wybrani zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 sierpnia 2016 r. powołującego ww. Zespół. Przewidujemy, że nastąpi to we wrześniu 2016 r.” Przypomnijmy do składu mają trafić przedstawiciele: środowiska szkoleniowców (3 osoby), egzaminatorów (3 osoby), środowiska związanego z ruchem drogowym (3 osoby). Wybierani przez przewodniczącego spośród zgłoszonych kandydatów. Nadto - z głosem doradczym - do prac w Zespole mogą być zapraszani: przedstawiciele innych organów administracji rządowej oraz samorządowej, w szczególności szczebla wojewódzkiego, organizacji lub instytucji krajowych i zagranicznych, eksperci. (jm)