Legislacja

Resort przypomina o zakazach wjazdu na tereny leśne

4 lipca 2023

Resort przypomina o zakazach wjazdu na tereny leśne
(fot. PIXABAY)

Lato w pełni, pasjonatów jazdy pojazdami terenowymi wielu. Posłanka Anita Sowińska zapytała ministra infrastruktury o przepisy prawne dotyczące jazdy quadami i innymi pojazdami terenowymi. Resort odpowiedział szybko.

Pytania. - Czy ministerstwo pracuje lub planuje prace nad zmianą przepisów prawnych, tak aby pojazdy terenowe mogły jeździć - poza drogami publicznymi - wyłącznie po torach do tego przeznaczonych? Jeśli tak, proszę o podanie harmonogramu prac i wstępnych założeń ustawy. Jeśli nie, proszę o podanie powodu oraz informacji czy planowane są konsultacje społeczne w tej sprawie - konkludowała swoją interpelację. Odpowiedź resortu błyskawiczna.

Wyjaśnienie resortu. Odpowiadający na interpelację poselską wiceminister Rafał Weber po pierwsze poinformował, iż zgodnie z przepisami art. 71 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1047) jednym z warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na drogach publicznych jest jego rejestracja. Obowiązkowi rejestracji i sprawdzenia spełnienia tych warunków podlega pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower i przyczepa. Przepis ten dotyczy również pojazdów czterokołowych (tzn. quadów), które są pojazdami samochodowymi w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczą zakresu regulacji odnośnie dróg wewnętrznych, jednak co szczególnie istotne o tej porze roku kwestie obecności pojazdów na terenach leśnych. I tu minister wyjaśnia: - W przypadku poruszania się pojazdu mechanicznego poza drogami publicznymi (np. na terenach leśnych) zastosowanie mają przepisy ust. 2 w art. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, dotyczące dróg innych niż drogi publiczne i drogi położone w strefie zamieszkania oraz w strefie ruchu (drogi wewnętrzne) w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia osób oraz w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672, z późn. zm.) ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wówczas gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów silnikowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. Wyłączenia od tego zakazu dotyczą jedynie osób wykonujących czynności służbowe lub gospodarcze. Ponadto zabronione jest hałasowanie, niszczenie dróg, drzew i krzewów oraz płoszenie dziko żyjących zwierząt. Ponadto na terenie parków narodowych, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.) zabrania się „ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność parków narodowych lub będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych, wskazanymi przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;”. Kierujący quadami, motocyklami krosowymi i innymi pojazdami mechanicznymi poruszający się po terenie parków narodowych powodują zanieczyszczenia w ekosystemach parku, płoszą zwierzęta, niszczą szlaki turystyczne, stwarzają zagrożenie dla turystów i pracowników parków.

(…) - Ponadto, pragnę zwrócić uwagę na przepisy art. 129c, 129e i 129 f ustawy - Prawo o ruchu drogowym, które nadają strażnikom leśnym i funkcjonariuszom Straży Parku uprawnienia do kontroli kierujących pojazdami, niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. Przy tym dla kierujących pojazdami, popełniających wyżej wymienione wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151 z późn. zm.) przewiduje karę grzywny lub karę nagany. Wspomniany Kodeks wykroczeń (art. 98) przewiduje również, iż w przypadku niezachowania należytej ostrożności poza drogami publicznymi, która może powodować zagrożenie bezpieczeństwa osoby trzeciej, kierujący pojazdem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W ocenie Ministerstwa Infrastruktury bardzo istotne jest również edukowanie społeczeństwa w zakresie zasad korzystania z terenów leśnych lub parków narodowych przez właścicieli lub zarządców terenów. Może pomóc to wyeliminować bezprawne zachowania kierujących pojazdami w przyszłości.

I konkluzja: - Podsumowując uprzejmie stwierdzam, że przytoczone regulacje prawne wskazują, iż obecnie nie ma potrzeby zmiany czy wprowadzania nowych rozwiązań legislacyjnych pozwalających na skuteczną walkę z kierującymi quadami lub motocyklami krosowymi. Podstawowym problemem nie jest bowiem brak regulacji lecz nagminne i świadome łamanie istniejących przepisów oraz zakazów wjazdów na tereny leśne (szlaki turystyczne) oraz tereny przyległe (uprawy rolne, dukty i ścieżki prowadzące do upraw) przez kierujących pojazdami. Dlatego też kluczowe dla rozwiązania zaistniałego problemu powinno być skuteczne wykorzystanie dotychczasowych uprawnień właściwych służb i wynikające z tego dla popełniających wykroczenia poczucie nieuchronności kary. (jm)