Legislacja

Oto dlaczego nadal nie ma kursów redukujących 6-tzw. punktów karnych?

4 lipca 2023

Oto dlaczego nadal nie ma kursów redukujących 6-tzw. punktów karnych?
(fot. PIXABAY)

(fot. PIXABAY)

Jesteśmy gotowi potwierdza Robert Dorosz z WORD Tarnów, Rafał Grodzicki z Warszawa czy Marcin Kiwit z Olsztyna, czyli godna reprezentacja ośrodków egzaminowania, które ustawowo mają zapisane organizację szkoleń redukujących 6 tzw. punktów karnych. Nie ma ich od 1 lipca br. jak to mylnie donoszono. Oto dlaczego! I od kiedy ruszą.

Dlaczego nie od 1 lipca 2023? 30 czerwca br. informowaliśmy [kliknij], iż jak mylnie informowano w wielu komunikatach znowelizowane kwestie dotyczące redukcji tzw. punktów karnych i organizacji stosownych kursów w tej kwestii… jednak nie obowiązują z dniem 1 lipca br.

Pakiet zbijania tzw. punktów karnych. Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw z 16 czerwca 2023 r.  pod numerem pozycji 1123 opublikowało ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Data wejścia w życie ustawy - 1 lipca 2023 r., ale z wyjątkami.

Te ostatnie dotyczą także regulacji kwestii tzw. punktów karnych. I tu zacytujmy art. 8: Art. 8. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715) w art. 17: 1) w ust. 1: a) w zdaniu pierwszym wyrazy „pojazdami silnikowymi oraz motorowerami” zastępuje się wyrazami „pojazdami silnikowymi, motorowerami oraz tramwajami”, b) w zdaniu drugim wyrazy „pojazdem silnikowym lub motorowerem” zastępuje się wyrazami „pojazdem silnikowym, motorowerem lub tramwajem”; 2) w ust. 2 i 3 wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazami „1 roku”; (…) 3) uchyla się ust. 6; 4) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6f w brzmieniu: „6a. Osoba wpisana do ewidencji, o której mowa w ust. 1, nie częściej niż raz na 6 miesięcy może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu prowadzonym z wyłączeniem możliwości odbycia szkolenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. (…)

Wróćmy do informacji o rzeczonych wyjątkach i zacytujmy stosowny fragment art. 22Art. 22. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem: 1) art. 2 pkt 1-5, pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2-11, oraz pkt 9-13, art. 5 pkt 16, art. 10 oraz art. 13-15, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 2) art. 2 pkt 6 w zakresie art. 27e ust. 1 pkt 2 i pkt 7, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia; 3) art. 1 pkt 9 i 10, art. 2 pkt 8 lit. a, art. 5 pkt 7-15 oraz pkt 20-22, które wchodzą w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 18; 4) art. 5 pkt 18, który wchodzi w życie w dniu określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 21; 5) art. 8, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 20.

I dla ułatwienia czytania cytujemy art. 20 w pełnym jego brzmieniu: Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego gotowe do organizacji szkoleń, niestety nie mają rozporządzenia wykonawczego. Nie ma też możliwości technicznych, bo nie ma komunikatu, a co za tym idzie terminu. Czyli kierowcy „zdobywają” tzw. punkty karne na zasadach obowiązujących od 17 września 2022 r., nie mają też możliwości ich pomniejszenia po dobrowolnym zgłoszeniu się i odbyciu szkolenia.

Oczekiwany komunikat. Ustawa wraz z sejmową „wrzutką” oczywiście jest i weszła w życie pierwszego dnia lipca, nie pomijamy, że z wyjątkami. Wśród tych ostatnich m.in. właśnie podniesione dwie kwestie. Datą obowiązywania będzie wskazana w komunikacie ministra cyfryzacji. Czyli według stanu prawnego obowiązującego na dzień dzisiejszy są to przepisy oczekujące.

Ewidencja kierowców naruszających przepisy. Wątpliwość budzi fakt, iż komunikat wydaje minister cyfryzacji, choć ewidencję już Policja. I tu przywołajmy art. 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2022.2328) [kliknij]. Cytujemy: Art. 17. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, Policja prowadzi ewidencję kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 1 do 15 i wpisuje się ją do tej ewidencji.

2. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 2 lat od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie.

3. Jeżeli w sprawie o naruszenie, o którym mowa w ust. 1, nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie 2 lat od daty uiszczenia grzywny za naruszenie.

4. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji wydanym na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 14, informację o uiszczeniu grzywny, o której mowa w ust. 3, przekazują Policji w drodze teletransmisji danych właściwy naczelnik urzędu skarbowego oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego, niezwłocznie po odnotowaniu płatności.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje także naruszenia przepisów ruchu drogowego, o których mowa w art. 130 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, popełnione przed dniem wejścia w życie art. 14 pkt 2 niniejszej ustawy. Do tych naruszeń w zakresie liczby przypisanych punktów oraz ich usuwania stosuje się przepisy dotychczasowe.

6. Przepisy ust. 1-3 i 5 stosuje się do osób posiadających pozwolenie na kierowanie tramwajem.

Akt wykonawczy. I tu ciąg dalszy cytowanej ustawy: 7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Sprawiedliwości, mając na uwadze dyscyplinowanie i wdrażanie kierujących pojazdami silnikowymi oraz motorowerami do przestrzegania przepisów ustawy oraz zapobieganie wielokrotnemu naruszaniu przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1;

2) sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego popełnionemu przez osobę uprawnioną do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem;

3) tryb występowania z wnioskami o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji;

4) sposób i tryb udzielania osobie wpisanej do ewidencji informacji i wydawania zaświadczeń o dotyczących tej osoby naruszeniach wpisanych do ewidencji i przypisanych im punktach.

Szkolenia jakie mają być? Rozporządzenia nie ma, nie mamy więc wiedzy jakie te szkolenia dla usunięcia 6. tzw. punktów karnych będą. Możemy spekulować, iż na podobnych zasadach jak te organizowane do 17 września 2022 r. Wiemy, że organizatorami będą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Po ich zakończeniu z ewidencji będzie wykreślane 6. najstarszych punktów. W szkoleniu kierowca będzie mógł uczestniczyć dwa razy w roku. Zapłaci za ten kurs. Ile? To już określą organizatorzy.

Podsumujmy:

1) Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji nadal usuwa się po upływie 2 lat - od daty opłacenia mandatu;

2) Zmiana na rok nastąpi z datą określoną w komunikacie ministra cyfryzacji.

3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - po ogłoszeniu komunikatu - wyda nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie ewidencji, którą prowadzi Policja;

4) W tych samych terminach będzie możliwe uruchomienie kursów redukujących 6. tzw. punktów karnych. Od 1 lipca 2023 r. kursy nie ruszyły.

Zapewne trwają już prace nad zmianami systemu CEPiK i nad rozporządzeniem wykonawczym. Czekamy na komunikat, po 14 dniach od jego ogłoszenia tzw. punkty karne będą kasowane po roku, a także ruszą tytułowe szkolenia w word-ach. Oto jak coraz bardziej zawiłe nasze pawo. (jm)