Legislacja

Resorty w sprawie tzw. pakietu deregulacyjnego

20 lutego 2020

Resorty w sprawie tzw. pakietu deregulacyjnego
Rafał Weber, sekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury, Marek Zagórski, minister infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Dlaczego mimo zapewnień z września 2019 r. pakiet deregulacyjny dla kierowców wciąż nie wszedł w życie? Na odpowiedź na to pytanie czekają polscy kierowcy. Dziś odpowiedzi resortów infrastruktury i cyfryzacji.

Ministerstwo Infrastruktury. W imieniu resortu infrastruktury sekretarz stanu Rafał Weber: - Informuję, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zwany „pakietem deregulacyjnym” prowadzony wspólnie przez Ministra Infrastruktury i Ministra Cyfryzacji został wpisany do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nowej kadencji pod numerem UD19 jako kontynuacja poprzedniego projektu UD515. Wznowiono prace nad projektem i w dniu 6 lutego 2020 r. projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. (…) I podsumowuje: - W projekcie przewidziano wejście w życie ustawy po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, ale z uwzględnieniem: wyjątków (np. dla zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej vacatio legis - 24 miesiące), przepisów przejściowych oraz wydania komunikatów przez Ministra Cyfryzacji o gotowości wdrożenia poszczególnych rozwiązań technicznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ostateczny kształt ustawy będzie wynikiem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów a następnie uchwalenia ustawy przez Sejm RP.

Ministerstwo Cyfryzacji. W imieniu resortu cyfryzacji wyjaśnienia udzielił minister Marek Zagórski. Informuje: - Prace nad pakietem deregulacyjnym, zainicjowane wspólnie przez Ministra Infrastruktury i Ministra Cyfryzacji, prowadzone były w trybie pilnym i w ścisłej współpracy pomiędzy resortami w celu zapewnienia wejścia przepisów objętych ustawą w życie. Pomimo wysokiego priorytetu nadanego projektowi, na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów we wrześniu 2019 r. zostały zgłoszone uwagi, które wymagały przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień - m.in. z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - w celu wypracowania wspólnego stanowiska kluczowego dla powodzenia przy implementacji projektowanych rozwiązań systemowych. W efekcie podjętych działań wypracowano wspólne stanowisko. Aktualnie Minister Infrastruktury zainicjował proces wznowienia prac nad ustawą, która w dniu 6 lutego została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Zaproponowane zmiany. Minister Infrastruktury zainicjował w ww. projekcie w szczególności następujące zmiany:

- zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu;

- wprowadzenie możliwości zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu;

- wprowadzenie możliwości rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania;

- wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu w przypadku konieczności przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu;

- wprowadzenie powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością wyrejestrowania pojazdu z urzędu;

- rozszerzenia katalogu pojazdów czasowo wycofywanych z ruchu;

- zniesienie obowiązku przedkładania do rejestracji pojazdu dowodu własności, jeśli od uprzedniej ostatniej rejestracji pojazdu nie nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu.

Natomiast Minister Cyfryzacji w omawianym projekcie zaproponował:

- zniesienie obowiązku wydawania nalepki kontrolnej i jej wtórnika;

- zwolnienie kierujących posiadających polskie prawo jazdy z obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli drogowej;

- wprowadzenie możliwości rejestracji drogą elektroniczną nowego pojazdu przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą nowych pojazdów samochodowych;

- uproszczenia związane z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wyrejestrowaniem pojazdu, powiązane z rozwiązaniami w systemie teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów.

Tymczasem informacja w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD19) i tam wpisano termin rozpatrzenia – wskazując na II kwartał 2020. (jm)