Legislacja

Rewolucji nie ma, ale konsultacje szersze

27 sierpnia 2018

Rewolucji nie ma, ale konsultacje szersze
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowego rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie doskonalenia techniki jazdy. W terminie do dnia 31 sierpnia br. mają być zgłoszone opinie w ramach uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Cieszy, iż lista adresatów w ramach tych ostatnich została rozszerzona.

Podstawa. Poprzednikiem projektu jest rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (2013.91), które na podstawie art. 230 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (2018.650) traci moc z dniem wejścia w życie omawianego projektu. Dodajmy, utrata mocy obowiązującej z dniem 1 maja 2019 r. Dotychczasowe przepisy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych właśnie wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, czyli nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – to właśnie do 1 maja 2019 r..

Adresaci projektu. Rozporządzenie dotyczy przedsiębiorców zamierzających prowadzić i prowadzący ośrodek doskonalenia techniki jazdy. W tej drugiej grupie liczba ODTJ stopnia podstawowego wynosi 18., stopnia wyższego – 24.

Zaproponowane rozwiązania. Rekomendowany rozwiązaniem jest utrzymanie dotychczas obowiązujących określonych w rozporządzeniu z dnia 16 stycznia 2013 r. Określono szczegółowe wymagania dotyczące prowadzącego ODTJ zarówno w zakresie infrastruktury technicznej, jak i warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego. Podkreślmy, iż warunki podstawowe nie ulegają zmianie. Ustanowienie rejestru osób szkolonych dla wszystkich szkoleń i kursów prowadzonych przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy i nadzorowanych przez wojewodę, modyfikacja wzorów wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz ewidencji instruktorów techniki jazdy. Wśród nowości: wymóg okazywania prawa jazdy przed egzaminem, ograniczono do maksymalnie 15 minut czas prezentacji, o której mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz lit. b tiret pierwsze, część praktyczną egzaminu ma oceniać dwóch egzaminatorów; zgłaszający kandydatów do egzaminu obowiązkowo otrzyma od Komisji Egzaminacyjnej informacji o wyniku egzaminu (zarówno pozytywnego, jak i tego z wynikiem negatywnym), zajęcia praktyczne z jazdy trwaja co najmniej taką liczbę godzin, która jest określona w odpowiednim programie szkolenia, odbywają się indywidualnie.

Projektodawca podkreśla, iż doskonalenie techniki jazdy nie jest regulowane na poziomie unijnym i kraje samodzielnie kształtują rozwiązania w przedmiotowym zakresie. Czy zaproponowane zmiany są wystarczające i czy ułatwią nadzór nad szkoleniami i czy pozwoli to, poprawić ich jakość? Może odpowiedzą nasi Czytelnicy? (jm)