Legislacja

Rowerem, hulajnogą, uto po chodniku?

27 marca 2023

Rowerem, hulajnogą, uto po chodniku?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

- Działając w interesie publicznym, na podstawie art. 2 ustawy o petycjach, wnoszę o dopuszczenie jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz UTO po chodniku (części drogi dla pieszych) w sytuacjach, w których dopuszczone jest poruszanie się tymi pojazdami po drodze dla pieszych - tak brzmi petycja [kliknij], którą rozpatrywała sejmowa Komisja ds. Petycji [kliknij].

7 marca br. sejmowa Komisja ds. Petycji rozpatrywała petycję w sprawie zmiany art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (BKSP-144-IX-651/22), zakres zmian do dopuszczenie rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego do poruszania się po chodniku.

Autor petycji uzasadniał i wnioskował: „Przepisy te wydają się być niekonsekwentne. Z jednej strony dopuszcza się ruch pojazdów (rowerów, hulajnóg elektrycznych i UTO) po drodze dla pieszych, gdzie najprawdopodobniej intencją jest dopuszczenie ruchu tych pojazdów także po chodniku. Natomiast z drugiej strony dopuszcza się zatrzymanie i postój na drodze dla pieszych, lecz, przypuszczalnie, z wyłączeniem chodnika. Mając na uwadze powyższe, proponuję aby rozszerzyć definicję chodnika zawartą w art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym w taki sposób, aby dopuszczone zostało poruszanie się rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz UTO po tej części drogi dla pieszych. Alternatywnie proponuję rozszerzyć przepisy zawarte w art. 33 ust. 5, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2 o dopuszczenie do jazdy po chodniku oraz wskazać w art. 47, że dopuszcza się postój i zatrzymanie na drodze dla pieszych z wyłączeniem chodnika.

Petycję przedstawiała poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska (Lewica), mówiła: - Szanowni państwo, przedmiotem petycji jest żądanie zmiany niektórych przepisów z ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, regulujących poruszanie się rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego po drodze dla pieszych. Wnioskodawca ma również wątpliwości co do definicji drogi dla pieszych. Takie brzmienie przytoczonych przepisów wraz z nową definicją chodnika budzi uzasadnione wątpliwości czy pojazdy te mogą korzystać z całej drogi dla pieszych, czy tylko także z chodnika, czy też z drogi dla pieszych z wyłączeniem chodnika. Petycja jest zasadna. Spełnia wszystkie formalne wymogi.

W opinii Biura Analiz Sejmowych: „Z przytoczonych regulacji wynika, że droga dla pieszych nie w każdym przypadku musi składać się z pasa obsługującego oraz pasa buforowego. Prawodawca przewidział przypadki, w których na drogę dla pieszych będzie składał się tylko chodnik, nie wyklucza to jednak możliwości poruszania się po takiej drodze dla pieszych rowerem, hulajnogą lub tym wcześniej wymienionym pojazdem. Dodatkowo kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest zobowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać ruchu”.

Mamy również odpowiedź od Ministra Infrastruktury, który m.in. pisze: „Jednocześnie dopuszczenie poruszania się hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego po drodze dla pieszych odnosi się wprost do drogi dla pieszych, a nie do poszczególnych jej części funkcjonalnych, chodnika czy pasa buforowego, czy pasa obsługującego. Tym samym kierujący tymi pojazdami może w przypadkach określonych w Prawie o ruchu drogowym korzystać z całej szerokości drogi dla pieszych”.

Wracamy do opinii Biura Analiz Sejmowych: „Nie ma potrzeby nowelizacji wskazanych przepisów. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że zarówno przepisy dotyczące poruszania się tymi hulajnogami itd. znowelizowane były nie tak dawno. Dotyczą one definicji chodnika, które obowiązują od niedawna, dlatego należy dać czas na ewentualną nowelizację, żeby była rozpatrywana z większej perspektywy czasowej, aby lepiej ocenić czy dobrze działają obecne przepisy”. Podsumowując, zdanie Biura Analiz Sejmowych i moje są podobne - petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

Posłowie nie podjęli dyskusji, wygłoszoną rekomendację uznano za jednoznaczną. Komisja postanowiła nie uwzględniać żądania zawartego w przestawionej petycji. (jm)