Legislacja

Rozpoczął się sezon na hulajnogi a projekt…

13 maja 2020

Rozpoczął się sezon na hulajnogi a projekt…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czytelnicy pytają o status hulajnogi elektrycznej w ruchu drogowym? Mówią o sezonie? Sprawdziliśmy co dzieje się z projektem zmian w tym zakresie w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, projektem przecież z 30 lipca 2019 r.

Przypomnijmy, projekt ustawy opublikowano 30 lipca 2019 r. początkowo realizacja miała nastąpić w III kwartale 2019 r., 27 stycznia br. projekt został ponownie wpisany – z oczywistych względów – do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, wówczas już z nowym terminem „II/III kwartał 2020”, popatrzyliśmy wczoraj 12.5.2020 r. – jest nowa data: „III kwartał 2020”. A to data tylko dotycząca procedowania na poziomie rządowym, a dalej przed projektem ustawy Sejm, Senat itd. Czyli przyjmując, iż projekt trafi do Sejmu we wrześniu, przyjmując, iż odbędą się dyskusje, konsultacje, że Komisja Infrastruktury zaprosi ekspertów itd. Biorąc pod uwagę proponowany zapis 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na dostosowanie wymagań dotyczących elektrycznych hulajnóg a przeznaczonych do używania na drodze publicznej. Tak więc prawdopodobnie minie aktualny sezon bez regulacji. Z czystej matematyki mamy tu termin około… marca 2021 r. Obyśmy popełnili tu pomyłkę, także tę rachunkową!

Sprawdziliśmy - ostatnia modyfikacja zapisów w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów miała miejsce 24 kwietnia br. Wcześniejsza w styczniu. Niestety nadal nie mamy uzupełnionego o wnioski z konsultacji projektu. Tak wiemy – zgłoszono ich wiele i często skrajnie sprzecznych. Nie chcemy też, aby była to ustawa z kategorii „pisanych na kolanie”. Ale…

Ale… I tu zacytujmy fragment „istota rozwiązań ujętych w projekcie” jak to brzmi w przywołanym rządowym wykazie: - Natomiast w celu umożliwienia korzystania z urządzeń transportu osobistego użytkowanych przed dniem wejścia w życie przepisów projektowanej ustawy, w art. 5 projekt ustawy określa termin (6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy), w którym do wskazanych urządzeń nie stosuje się konstrukcyjnego ograniczenia prędkości do 25 km/h, który określony został w definicji urządzenia transportu osobistego w projektowanym pkt 47b w art. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Natomiast podkreślić należy, że art. 6 projektu ustawy jednoznacznie wskazuje na obowiązek kierującego urządzeniem transportu osobistego, który obowiązany jest jechać z prędkością dopuszczalną określoną w projektowanym art. 20 ust. 6 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Oznacza to, że kierujący urządzeniem transportu osobistego (użytkowanym przed wejściem w życie przepisów ustawy), które nie spełnia wymogu konstrukcyjnego ograniczenia prędkości, może poruszać się takim urządzeniem na drogach publicznych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast kierujący wskazanym urządzeniem musi stosować się do wszystkich zasad ruchu drogowego określonych w projekcie ustawy, w szczególności w zakresie dopuszczalnej prędkości dla urządzenia transportu osobistego określonego w projektowanym art. 20 ust. 6 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

I jeszcze jeden fragment – tym razem w kategorii „Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie”: (…) - Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) nie przewidują możliwości poruszania się przy pomocy urządzeń transportu osobistego po drogach publicznych (a także po drogach w strefach zamieszkania oraz drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu). Obecny stan prawny nie wskazuje wprost, jaki jest status osoby korzystającej z takiego urządzenia (jakie wiążą się z tym obowiązki i uprawnienia), co powoduje, że użytkownicy (także potencjalni) urządzeń transportu osobistego mają liczne wątpliwości m.in. w zakresie dostępności dla tych urządzeń publicznej infrastruktury drogowej. Ponadto, na podstawie obecnych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym wynika, że osoba poruszająca się przy pomocy tego typu urządzenia nie może być traktowana jako pieszy, ani też jako kierujący rowerem, co powoduje wątpliwości i brak jednolitego podejścia do osób poruszających się przy pomocy takich urządzeń ze strony organów upoważnionych do kontroli ruchu drogowego. Należy wskazać, że aktualnie nie istnieje wspólna regulacja na poziomie Unii Europejskiej w zakresie ruchu urządzeń transportu osobistego. Przedmiotowa problematyka jest regulowana na poziomie krajowym przez poszczególne państwa członkowskie. Z informacji posiadanych przez resort infrastruktury wynika, że część państw przyjęła już przepisy odnoszące się do ruchu tych urządzeń, natomiast inne państwa prowadzą działania zmierzające do wypracowania odpowiednich regulacji. (…)

Bądźmy ostrożni! (jm)