Legislacja

Rozporządzenia do procedowanej ustawy

2 maja 2018

Rozporządzenia do procedowanej ustawy
(fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało pakiet projektów rozporządzeń zmieniającym obowiązujące, które są konsekwencją zmian przewidzianych w procedowanej obecnie w Sejmie RP ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2462) w zakresie dotyczącym danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów. Projektowana ustawa sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK 2.0 i stanowi kontynuację działań legislacyjnych zainicjowanych ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1926) - czytamy w uzasadnieniu.

Opublikowane projekty przewidują dostosowanie obowiązującego aktu do zakresu danych określonego w przywołanym projekcie ustawy uzupełnionego o dane dotyczące stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów. Gromadzenie tych danych przewidziano z uwagi na konieczność utworzenia w ramach systemu informatycznego centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nowego słownika – stacji demontażu i punktów zbierania pojazdów, na potrzeby zasilania przez te podmioty centralnej ewidencji pojazdów danymi o demontażu. Ustawodawca rozstrzyga kwestie zakresu udostępniania danych określonym podmiotom. Zmieniony zostaje także przewidywany termin rozpoczęcia udostępniania, pierwotnie określony na 4 czerwca 2018 r. Termin ten zastępuje się wskazaniem dnia określonego w odpowiednim komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, zgodnie z procedowanym projektem ustawy, od którego zostaną wdrożone rozwiązania techniczne pozwalające na gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji pojazdów danych odpowiednio o zastawach rejestrowych, o szkodach istotnych oraz o stacjach demontażu. Poszczególne komunikaty będą ogłaszane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Omawiane projekty:

* Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji;

* Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów;

* Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów;

* Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

Projekty rozporządzeń mają wejść w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. (jm)