Legislacja

Masz więcej niż 24 tzw. punkty karne i… To od kiedy nowe kursy reedukacyjne?

30 listopada 2022

Masz więcej niż 24 tzw. punkty karne i… To od kiedy nowe kursy reedukacyjne?
(fot. PIXABAY)

8 marca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego - rozwiązania dotyczące posiadaczy tzw. punktów karnych. 28 listopada opublikowana została kolejna jego wersja [kliknij]. Dodajmy - ten akt wykonawczy powinien zostać opublikowany do 6 grudnia. Po zmianach ma to być 21. godzin (godzina zajęć równa 45 minutom) kursu realizowanego w trakcie trzech dni i koszt - 500 pln. A problemem braku funkcjonalności CEPiK.

Kierowca z limitem 24 (młody kierowca - 20) tzw. punktów karnych. Do 17 września br. kierowca, który jeszcze nie zgromadził limitu tzw. punktów karnych mógł zgłosić się na szkolenie, po odbyciu którego ujmowane było mu ich 6. W takim kursie mógł uczestniczyć dwa razy w roku. Sytuacja diametralnie zmieniła się wraz z wejściem w życie ustawy likwidującej możliwość redukcji i przedłużającej okres kasowania punktów z roku na dwa (liczone od dnia zapłaty mandatu). - Rozwiązanie, polegające na kierowaniu na obowiązkowe kursy reedukacyjne kierujących pojazdami, którzy otrzymali więcej niż 24 punkty karne za przekroczenie przepisów ruchu drogowego, przewidziano w ustawie o kierujących pojazdami z 5 stycznia 2011 r. Przepisy te przewidują, że kierowca, który po odbyciu kursu reedukacyjnego w ciągu 5 lat ponownie przekroczy limit 24 punktów karnych, utraci uprawnienia do kierowania pojazdami i będzie traktowany jak osoba, która nigdy ich nie posiadała. Będzie się to wiązało z koniecznością odbycia kursu w szkole nauki jazdy, zdaniem egzaminu na prawo jazdy, a taki kierowca będzie dodatkowo objęty dwuletnim okresem próbnym - przypominał 26 września br. rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury. Szymon Huptyś kontynuował: - Z uwagi na to, że dotychczas nie zostały wprowadzone rozwiązania techniczne w Centralnej Ewidencji Kierowców, pozwalające na obsługę procesu kierowania naruszających przepisy na takie szkolenie, rozwiązanie to zostało zawieszone. O wejściu w życie obowiązku uczestniczenia w kursie reedukacyjnym poinformuje minister właściwy do spraw informatyzacji w stosownym komunikacie, wydanym na co najmniej 3 miesiące przed wdrożeniem koniecznych zmian.

Krótka historia projektu. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowi realizację upoważnienia ministra właściwego do spraw transportu, określonego w art. 105 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997), dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tj. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2013.894), zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 105 ust 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W związku z wejściem w życie, z dniem 5 grudnia 2021 r., wskazanej wyżej ustawy dotychczasowe rozporządzenie utraci moc obowiązującą z dniem 6 grudnia 2022 r. a co za tym idzie konieczne jest wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia. Czyli zmieniona została delegacja ustawowa co oznaczało konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia kursów reedukacyjnych. Resort infrastruktury przystąpił do pac i 8 marca 2022 opublikowano projekt, z datą listopadowa kolejne.

Projekt rozporządzenia był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (2013.894).

Zasady kursu reedukacyjnego. Autorzy zmienionego projektu - sygnowanego datą 8 listopada - zaproponowali: 21 godzin zajęć realizowane w trakcie trzech dni (maksymalnie 7 godzin po 45 minut) dziennie, kursy będą prowadzone w dni niebędące dniami ustawowo wolnymi od pracy, całość ma kosztować „pirata drogowego” - 500 pln.

Zakres tematyczny kursu. Celem kursu jest ukształtowanie u kierujących bezpiecznych zachowań i postaw na drodze poprzez uświadomienie przyczyn i motywów podejmowania działań naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego oraz generujących podwyższony poziom ryzyka. Obowiązkowe do realizacji zagadnienia: przyczyny naruszania zasad i przepisów ruchu drogowego; zasady i przepisy ruchu drogowego oraz podstawowe zasady techniki kierowania pojazdami; wypadki drogowe – przyczyny skutki, zapobieganie; symulacje sytuacji drogowych; czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego; psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Obowiązywanie. Jak poinformował RCL Komisja Prawnicza zakończyła prace, czyli teraz przed nami podpis ministra i publikacja w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem określonym w komunikacie ministra cyfryzacji. Dodajmy - rozporządzenie musi być opublikowane do 5 grudnia, zacznie obowiązywać zgodnie z zapisem, pozostają ważne pytania: Od kiedy zaczną obowiązywać nowe kursy reedukacyjne? Czy CEPiK gotowy? Może to oznaczać, iż mimo obowiązywania nowego rozporządzenia, do czasu do czasu uruchomienia stosownej funkcjonalności CEPiK-u, kierowcy, którzy przekroczą maksymalny limit punktów karnych, w dalszym ciągu kierowani będą na powtórny egzamin na prawo jazdy - jak to dzieje się aktualnie. (jm)