Legislacja

Rozporządzenie ws. doskonalenia techniki jazdy obowiązuje

1 marca 2019

Rozporządzenie ws. doskonalenia techniki jazdy obowiązuje

Z dniem 28 lutego 2019 r. w życie weszło rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy opublikowane w Dzienniku Ustaw 28 stycznia 2019 r. pod pozycją nr 163 (2019.163). Z tą datą traci moc rozporządzenie poprzedzające tj. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (2013.91).

Konieczność zmiany rozporządzenia. Podstawą prawną wydanego aktu jest art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (2017.978). Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (2018.650) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, tj. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r w sprawie doskonalenia techniki jazdy (2013.91), zachowywały moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Jak uzasadniano: - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. W związku z wejściem w życie, z dniem 30 kwietnia 2018 r., wskazanej wyżej ustawy dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami utraci moc obowiązującą z dniem 1 maja 2019 r., a co za tym idzie konieczne było wydanie w tym terminie nowego rozporządzenia. I właśnie ono zaczęło obowiązywać z dniem 28 lutego 2019 r.

Zakres przepisów rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotu prowadzącego ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych oraz wyposażenia dydaktycznego, warunki przeprowadzania zajęć, program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy, zakres i warunki egzaminu dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, wysokość opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy w zależności od zakresu prowadzonego egzaminu, wysokość stawek wynagrodzenia dla osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, wysokość opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, wzór świadectwa instruktora techniki jazdy, sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, wzór i sposób nadawania numerów ewidencyjnych ośrodka doskonalenia techniki jazdy i numerów w ewidencji instruktorów techniki jazdy - określono w uzasadnieniu na etapie konsultacji projektu przedmiotowego aktu. (jm)