Legislacja

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym m.in. nie będzie opłaty ewidencyjnej

22 lutego 2023

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym m.in. nie będzie opłaty ewidencyjnej
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Rząd chce podnieść bezpieczeństwo pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu, zamawianego przez aplikację. Ponadto zniesiona zostanie opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych.

Najważniejsze rozwiązania

* Nie będzie trzeba płacić opłaty ewidencyjnej m.in. za:

- rejestrację pojazdu;

- wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic;

- przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie;

* Nowe przepisy przyczynią się także do podniesienia bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. W tym celu zapewniona zostanie rzetelna weryfikacja tożsamości osoby oraz jej uprawnień do kierowania pojazdem. Przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani do:

- weryfikacji kierowców, którzy wykonują przewozy przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu - w trybie osobistego stawiennictwa, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawa jazdy) oraz niekaralności;

- weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem, a w przypadku polskich dokumentów do sprawdzenia ich autentyczności z wykorzystaniem e-usługi Sprawdź uprawnienia kierowcy – Portal gov.pl (moj.gov.pl);

- weryfikacji, po rozpoczęciu współpracy z kierowcą, czy przewóz faktycznie realizuje osoba, której ten przewóz zlecono.

* Przedsiębiorca, który prowadzi pośrednictwo przy przewozie osób, będzie miał także prawo i obowiązek przetwarzania informacji dotyczącej osób wykonujących przewóz przez 5 lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kierowca zakończył współpracę z danym przedsiębiorcą.

* Nowe przepisy zaostrzą również kary dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach oraz dla osób wykonujących przewóz, za naruszenie obowiązków zapisanych w ustawie.

Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Kancelaria Premiera