Legislacja

Rząd zaakceptował zmiany badań technicznych pojazdów

28 lipca 2022

Rząd zaakceptował zmiany badań technicznych pojazdów
(fot. PIXABAY)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Zaproponowane zmiany dotyczą badań technicznych pojazdów i regulacji działania stacji kontroli i tu m.inn. powierzenia kontroli badań Transportowemu Dozorowi Technicznemu, możliwości ponownego badania technicznego pojazdu i procedur, stworzony ma zostać nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów, za egzaminy będzie odpowiedzialny dyrektor ITS, przewidziano kary dla kierowców spóźniającymi się z badaniami itd. - Rada Ministrów przyjęła (...) projekt ustawy, który jest kolejną odsłoną walki o większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. (...) Kładziemy nacisk na lepszy stan techniczny pojazdów i wprowadzamy do polskiego systemu prawnego instytucję kontroli badań technicznych - powiedział dla PAP Rafał Weber, wiceminister resortu infrastruktury. Dodał: - Chcemy zlikwidować tę patologię i wprowadzić, za pośrednictwem Transportowego Dozoru Technicznego, większą jawność i większą kontrolę jakości badań technicznych. Chcemy też, aby same Stacje Kontroli Pojazdów, realizowały swój obowiązek zgodnie z prawem. R. Weber podkreślił jednocześnie, iż rząd nie zamierza podnieść stawek za badania techniczne pojazdów. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Rząd dąży do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Zaproponowane zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów UE.

Najważniejsze rozwiązania:

* Wprowadzony zostanie organ nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych, umieszczania cech identyfikacyjnych oraz dokonywania innych czynności diagnosty związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Zmiana powinna wpłynąć na wyższą jakość wykonywanych badań technicznych, co wiąże się z wyeliminowaniem z ruchu drogowego pojazdów w złym stanie technicznym.

* Nadzór powierzony zostanie dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego. Natomiast starosta będzie nadal organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, a dodatkowo nadzorować będzie także przedsiębiorców, którzy prowadzą ośrodki szkolenia diagnostów.

* Stworzony zostanie nowy system egzaminowania i szkolenia dla kandydatów na diagnostów i diagnostów. Określone zostaną szczegółowe wymagania dla ośrodków szkolenia (infrastruktura i wykładowcy) oraz stworzony zostanie system przeprowadzania odpowiednich egzaminów oraz obowiązkowych szkoleń (tzw. warsztatów doskonalenia zawodowego) dla diagnostów. Zmiana wpłynie na podwyższenie jakości pracy diagnostów, ich kwalifikacji i kompetencji oraz poprawę rzetelności wykonywanych przez nich badań technicznych.

* Za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na diagnostów odpowiedzialny będzie dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

* Zostanie utworzony Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Badań Technicznych odpowiedzialny za wymianę informacji z krajowymi punktami kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z Komisją Europejską.

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2023 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.