Legislacja

Zmienione tzw. kilometrówki dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych

9 stycznia 2023

Zmienione tzw. kilometrówki dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na wejście w życie oczekuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Tzw. zmieniona kilometrówka zacznie obowiązywać z dniem 17 stycznia br.

Z dniem 17 stycznia br. zaczną obowiązywać nowe stawki za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Stosowna nowelizację rozporządzenia wydał Minister Infrastruktury, opublikowana została 2 stycznia br. (Dz. U. z 2023 r. poz. 5 [kliknij]). Wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym rozporządzenie określa koszty używania pojazdów do celów służbowych, które pokrywa pracodawca. I tak według nowych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu nie mogą one być wyższe niż:

„§ 2. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,89 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,15 zł,

2) dla motocykla - 0,69 zł,

3) dla motoroweru - 0,42 zł.”.

W przypadku gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w niniejszym rozporządzeniu.

Bez zmian pozostają limity w podróżach lokalnych [kliknij], te ustalają pracodawca z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w tym: „Limit, o którym mowa w ust. 1, ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:

1) 300 km - do 100 tys. mieszkańców,

2) 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,

3) 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców. „. (…)

Zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych wdanym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określa ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Dodajmy, iż z tzw. kilometrówek mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni na etat, ale także ci pracujący np. na umowę zlecenia czy o dzieło.

To pierwsza taka podwyżka od 15 lat. Od tego roku wzrosły także stawki diet za podróże służbowe. (jm)