Legislacja

Samochody specjalnego przeznaczenia na autostradzie

4 czerwca 2012

Poseł Marian Cycoń złożył interpelację (interpelacja nr 4957) w sprawie pobierania opłat w systemie viaTOLL od samochodów specjalnego przeznaczenia. W ostatnich dniach relacjonowaliśmy zdarzenie do jakiego doszła przy wjeździe na autostradę pojazdu pogotowania ratunkowego, który przewoził reanimowanego pacjenta. Wypowiedziano wówczas wiele opinii, starano się wypracować procedury, takie aby akcja ratownicza nie była wstrzymywana. Składający zapytania mówi o jednostkach wykonujących zadania z zakresu kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi objętymi obowiązkiem uiszczania opłat w systemie viaTOLL. Jakie będzie oficjalne stanowisko resortu, czy do czasu ustawowej regulacji w tej kwestii ITD. będzie odstępowała od nakładania kar? Odpowiedzi udzielił Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Opublikujemy ją w najbliższym czasie.

 

Interpelacja (nr 4957)

do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej

w sprawie pobierania opłat w systemie viaTOLL od samochodów specjalnego przeznaczenia

Szanowny Panie Ministrze! Obecnie jednostki wykonujące zadania z zakresu kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi objęte są obowiązkiem uiszczania opłat w systemie viaTOLL na podstawie ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z późń. zm.). Niewywiązanie się z nałożonego na te podmioty obowiązku skutkuje zaś możliwością nakładania kar przez Państwową Inspekcję Drogową. Problem zwolnienia od konieczności ponoszenia ciężarów związanych ze wspomnianymi opłatami samochodów specjalnego przeznaczenia sygnalizowany był już z końcem roku 2011. Ze strony ministerstwa usłyszeć można było, że wskazywany problem został zauważony, a inspektorzy transportu drogowego będą odstępować od karania busów wożących osoby niepełnosprawne. Brak jednak jednoznacznego stanowiska w tej sprawie powoduje, iż stan niepewności co do konieczności uiszczania opłat nie ustał, a jednostki posiadające takie samochody bądź odprowadzają opłaty, bądź też zrezygnowały z korzystania z dróg krajowych na rzecz innych. Powoduje to liczne komplikacje w działalności tych jednostek, szczególnie w przypadku gdy zmuszone są one do omijania dróg objętych systemem. Jest rzeczą wielce prawdopodobną, że w skrajnych przypadkach doszło także do czasowego zawieszenia przewozu osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Jakie jest oficjalne stanowisko ministerstwa w sprawie obowiązku uiszczania opłat w systemie viaTOLL oraz nakładania kar za ich nieuiszczenie na ośrodki terapii zajęciowej, szkolno-wychowawcze i podobne jednostki wykorzystujące samochody do przewozu osób niepełnosprawnych?

Czy ministerstwo planuje wydanie pisemnego polecenia lub wytycznych dla Inspekcji Transportu Drogowego, przewidujących odstępowanie od nakładania kar za nieuiszczenie opłat w systemie viaTOLL na samochody specjalnego przeznaczenia do czasu ustawowej regulacji tej kwestii?

Na jakim etapie obecnie znajdują się prace dotyczące nowelizacji ustawy w przedmiotowym zakresie?

Z poważaniem

Poseł Marian Cycoń

Warszawa, dnia 9 maja 2012 r.