Legislacja

Sprawozdanie Podkomisji specjalnej

27 października 2021

Sprawozdanie Podkomisji specjalnej
Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27.10.2021 r. (transmisja) [kliknij]

Trwa - właśnie w chwili gdy publikujemy niniejszą edycję newslettera - trwa posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozparzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504) przedstawił już sprawozdanie tego gremium. Następnie Komisja pracowała, punkt po punkcie analizując zgłoszony pakiet 25. poprawek do projektu [kliknij]. Dziś informacja o sprawozdaniu, jutro omówienie dyskusji.

Poseł Jerzy Polaczek, przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504) przedstawił sprawozdanie podkomisji [kliknij]. Brzmienie: W rezultacie obrad w dniach 14 i 20 października 2021 roku podkomisja przedstawia jednolity tekst projektu ustawy. Przygotowany tekst jednolity liczy 24 strony.

Jak podkreślał mówca - ważna ustawa, która znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego - w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi. Cel ten ma być realizowany poprzez zaostrzenie niektórych kar. Przypominał, iż w skrajnych przypadkach będzie możliwe nałożenie na sprawców wypadku grzywny w maksymalnej wysokości do 30 000 zł. J. Polaczek informował i analizował regulacje, które zostały zmienione w stosunku do pierwotnego projektu rządowego.

Konkludował: - Przypomnę, że ta problematyka od ponad 25-lat nie była objęta zmianą. W obecnym stanie prawnym w Polsce zasadą jest, że w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w przypadku zbiegu przepisów do 1000 zł. To jest dzisiejszy punkt odniesienia do tych zmian, które są proponowane w projekcie rządowym, po tych zmianach które zostały dokonane - mówię tutaj o przyjęciu poprawek oraz uwzględnieniu pewnej korekty, która spowoduje zmniejszenie grzywny z tytułu przekroczenia prędkości powyżej 30. km/godz. W projekcie pierwotnym było 1500 zł, teraz zostało to zmniejszone do 800 zł.

Nadal mamy tu propozycje zmian w wielu aktach: ustawie - Prawo o ruchu drogowym, Kodeksie postępowania cywilnego, Kodeksie wykroczeń, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; Ordynacji podatkowej; Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia; ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawie o kierujących pojazdami; ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw; ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i innych; ustawie Prawo o prokuraturze; ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Łącznie ustawodawca wprowadzi poprawki w 15. ustawach.

Jutro relacja z dyskusji. (jm)