Legislacja

Taksówkarz wg definicji „lex Ubera”

17 maja 2019

Taksówkarz wg definicji „lex Ubera”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym zamknięto obrady 81. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji, wśród uchwalonych aktów prawnych znalazła się ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. „lex Uber” (druk nr 3368). Posłowie przyjęli w ten sposób zgłoszone w Senacie poprawki. Marszałek Sejmu uchwaloną ustawę prześle do podpisu prezydenta. Zapisane w nowelizacji przepisy mają obowiązywać z 1 stycznia 2020 roku.

Nowelizacja w ustawie o transporcie drogowym. Zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw dotyczyły m.in. kwestii przyznawania licencji pośrednikom w przewozie osób. Tu wprowadzono definicję: „pośrednictwo przy przewozie osób – działalność gospodarczą polegającą na przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką oraz: a) zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub b) pobieraniu opłaty za przewóz osób, lub c) umożliwianiu zawarcia umowy przewozu lub umożliwianiu uregulowania opłaty za przewóz osób – samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką za pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych do tych celów środków komunikacji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.” (art. 4 pkt 24). Wszyscy kierowcy świadczący usługi przewozu osób będą mogli korzystać z aplikacji zastępujących kasę fiskalną i taksometr. Dodajmy, właśnie przeciwko temu zapisowi protestowały korporacje taksówkarskie.

W ustawie pomieszczono także przepis zobowiązujący do prowadzenia elektronicznego rejestru świadczonych usług (informacje dotyczące zleceń mają być przechowywane pięć lat) oraz informacje dotyczące przedsiębiorców wykonujących przewozy. Ustawodawca zniósł możliwość wprowadzenia (gminy liczące powyżej 100 tys. osób) obowiązku szkolenia oraz egzaminu z topografii miejscowości i znajomości przepisów prawa miejscowego dla przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy lub kierowcy przez niego zatrudnionego.

Nowa definicja taksówki. W uchwalonej ustawie nazywanej „lex Uber” znalazła się także zmiana wprowadzona w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, gdzie art. 2 pkt 43 otrzymuje brzmienie: „43) taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie: a) taksometru albo b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;”. W brzmieniu dotychczasowym była mowa, iż cena ustalana jest na podstawie opłaty z taksometru.

Uchwalona ustawa ma uporządkować rynek usług taksówkowych i zlikwidować szarą strefę w przewozie osób. Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Pośrednicy, którzy wykonywali tę usługę przed dniem 1.1.2020 są obowiązane uzyskac licencję nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie „lex Uber”. (jm)