Legislacja

Także strażnik miejski/gminny skontroluje ciężarówkę

12 marca 2021

Także strażnik miejski/gminny skontroluje ciężarówkę
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu jutrzejszym w życie wchodzi przepis nowelizujący ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a który rozszerza grupę uprawnionych kontroli (także ważenia) samochodów ciężarowych. Pojazd ten może skontrolować także strażnik miejski/gminny. A ewentualna nałożona grzywna to kwoty od 3000 do 20 000 zł.

Art. 41c znowelizowanej ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(t.p. 1985.14.60/t.j. 2020.470 z późn. zm.) z dniem 13. marca br. wskazuje iż do kontroli przestrzegania korzystających z dróg publicznych zakazów wskazanych w art. 41 ust. 2 oraz 41a ust. 1, a także dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej są upoważnieni: inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego; funkcjonariusze Policji; funkcjonariusze Straży Granicznej; funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej; osoby działające w imieniu zarządcy drogi, z wyjątkiem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz strażnicy gminni (miejscy). - Ustawodawca nie wskazał kategorii dróg gdzie kontrole mogą być prowadzone wyłącznie przez straż gminną (miejska), nie wskazał również, czy kontrole muszą być prowadzone we współpracy z innymi służbami” - tłumaczy GITD.

Kontrole będą przeprowadzane na zasadach i warunkach określonych w przepisach działu V rozdziału 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz w sposób określony w tych przepisach. Sporządzony będzie protokół, ten podpisze kontrolujący i kontrolowany. Jeżeli ten ostatni odmówi, strażnik odnotuje w protokole jej przyczynę.

Ten sam strażnik miejski/gminny uzyskuje uprawnienie do nakładania na kierowców grzywien. Kary pieniężne (w drodze decyzji administracyjnej) mogą być wymierzane w granicach 3000 (gdy nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu przekracza dopuszczalną wartość nie więcej niż o 10%) nawet 20 000 zł (gdy nacisk pojedynczej osi napędowej przekracza dopuszczalną wartość o więcej niż 20% w przypadku gdy kontrolujący stwierdzi jednoczesne wykonywanie przejazdu po drodze publicznej pojazdu nie normatywnego bez zezwolenia kategorii V, o którym mowa w art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, albo z przekroczonymi parametrami technicznymi pojazdu wskazanymi w tym zezwoleniu, w zakresie dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej).

Stołeczni strażnicy podkreślają, iż pracują nad opracowaniem wielu procedur wynikających z nowych uprawnień, a zamontowanie wag, zakup stosownego pojazdu oraz przeszkolenie strażników to kwestia nawet kilu miesięcy. Jak się dowiadujemy są straże, które już zastrzegły, iż nie będą prowadziły kontroli pojazdów nienormatywnych – np. Straż Miejska w Katowicach. (jm)