Legislacja

Ten projekt nie wymagał poprawek

13 czerwca 2019

Ten projekt nie wymagał poprawek
Wiceminister infrastruktury, Rafał Weber. 12.6.2019 r. Dziękując za pozytywne stanowiska wszystkich klubów poselskich, podkreślił, iż nie zostały zgłoszone jakiekolwiek poprawki do projektu powiedział: - Projekt ustawy jest przygotowany w bardzo dobry sposób i nie wymaga – zdaniem państwa parlamentarzystów – takowych poprawek. (fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki)

Trwa 82. posiedzenie Sejmu RP VIII kadencji (zaplanowane na 12, 13 i 14 czerwca 2019 r.). W porządku obrad dnia pierwszego przewidziano sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, oświadczenia wygłosili przedstawiciele klubów poselskich. Sprawozdawcą jest poseł Jerzy Polaczek.

Jak zapisano - rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej a dotyczy implementacji dyrektywy 2014/47/UE co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń przez podniesienie poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych w całym okresie ich użytkowania. Projekt wpłynął do Sejmu 7 maja br. (druk nr 3456). W dniu 15 maja skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury. Odbyło się ono 11 czerwca br. 12 br. na posiedzeniu Sejmu poseł Jerzy Polaczek przedstawił Sprawozdanie Komisji (druk nr 3509), tego samego dnia miało miejsce II czytanie i niezwłocznie przystąpiono do III czytania.

Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/47/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowanych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.4.2014, z późn. zm.). Jak to zostało zapisane w uzasadnieniu - przedmiotem regulacji dyrektywy 2014/47/UE jest drogowa kontrola techniczna pojazdów wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób, tj.: pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu powyżej 9 osób łącznie z kierownicą, pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków i mających maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t., przyczep o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. oraz ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h, wykonujących zarobkowy transport drogowy rzeczy. Zaproponowane przepisy regulują w szczególności system drogowych kontroli technicznych, procedury kontrolne oraz współprace i wymianę informacji między państwami UE, dotyczących stwierdzenia w pojeździe poważnych lub niebezpiecznych usterek. – Przedmiotowy projekt zapewni zwiększenie bezpieczeństwa drogowego oraz przyczyni się do utrzymania pojazdów w bezpiecznym i akceptowanym z punktu widzenia ochrony środowiska stanie w trakcie ich użytkowania. Drogowe kontrole techniczne są kluczowym elementem niezbędnym do osiągnięcia trwałego wysokiego poziomu zdatności do ruchu pojazdów użytkowych, w całym okresie ich użytkowania. Kontrole przyczynią się również do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z pojazdów oraz do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa – podkreślono.

W trakcie II. czytania Rafał Weber, wiceminister infrastruktury dziękując za pozytywne stanowiska wszystkich klubów poselskich, podkreślił, iż nie zostały zgłoszone jakiekolwiek poprawki do projektu powiedział: - Projekt ustawy jest przygotowany w bardzo dobry sposób i nie wymaga - zdaniem państwa parlamentarzystów - takowych poprawek.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. (jm)