Legislacja

To 3. miesięczne vacatio legis czy komunikat ministra?

21 kwietnia 2023

To 3. miesięczne vacatio legis czy komunikat ministra?
(fot. PIXABAY)

Zmiany - jak to delikatnie ocenił jeden z ekspertów - dynamiczne, dyskusja - trudna. Nawiązujemy do informacji i dyskusji dotyczących procedowanej ustawy do której trafiły „wrzutki” liberalizujące system punktów karnych i przywracające kursy je redukujące. Zgłaszamy kolejną wątpliwość co do zapisów tej chyba zbyt szybko pisanej ustawy. Pytamy o termin obowiązywania ustawy: - Czyli od kiedy - po 3. miesięcznym vacatio legis - jak zapowiadał poseł Jerzy Polaczek? Czy po komunikacie ministra cyfryzacji - jak czytamy w tekście ustawy uchwalonej przez Sejm 14 kwietnia i przesłanej do Senatu?

Wiele emocji wywołuje procedowana ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w wersji z „wrzutkami”. Dziś powinniśmy napisać uchwalona 14 kwietnia i przesłana do dalszego procedowania w Senacie. Już dzisiaj znalazła się ona w porządku obrad najbliższego - 62. posiedzenia zaplanowanego na dni 10 i 11 maja, tymczasem rozpoczęto prace w Komisji Infrastruktury. Dziś dziennik „Rzeczpospolita” [kliknij] informuje: „Kierowcy, którzy zebrali punkty karne po 17 września 2022 r., będą musieli poczekać dwa lata na ich skasowanie”; „Jednak nawet jeśli te przepisy wejdą w życie szybko (czeka je jeszcze Senat i podpis prezydenta), to i tak krótsze kasowanie punktów karnych nie obejmie wszystkich kierowców”. Dziś trudno jednak powiedzieć jak to będzie ostatecznie, tego chyba nikt nie wie. Nas zainteresowała data obowiązywania procedowanej ustawy, a dokładniej jej przepisu dotyczącego kursów, czyli możliwości pomniejszania punktów. Ta sama „Rzeczpospolita” przywołuje wypowiedź posła Jerzego Polaczka, który mówił o 3. miesięcznym vacatio legis, taki też termin znalazł się w Sprawozdaniu sejmowej Komisji Infrastruktury [kliknij], natomiast w tekście uchwalonym i przesłanym do Senatu znajdujemy (sic!) (…) całkowicie inny zapis! Tu dowiadujemy się, że ma to być komunikat ministra cyfryzacji [kliknij]. Pojawiają się pytania: Kto i dlaczego wprowadził tę zmianę? Dlaczego minister cyfryzacji miałby wydawać komunikat? Dziś w ustawie o komunikacie mówi jej art. 20 w brzmieniu: „Art. 20. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat określający termin oraz zakres wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających: 1) usuwanie punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, 2) zmniejszenie liczby punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego - zgodnie z art. 17 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 14 dni przed dniem określonym w tym komunikacie.”.

Procedowanie w Senacie będziemy relacjonowali szczegółowo. (jm)