Legislacja

To nieporozumienie, czy niezrozumienie?

2 sierpnia 2022

To nieporozumienie, czy niezrozumienie?
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

- (…) informuję, że Minister Infrastruktury na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym podwyższaniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów - pisze wiceminister Rafał Weber odpowiadając na interpelację poselską w sprawie wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. Podkreślmy, iż jest to stanowisko zaprezentowane zaledwie trzy dni po negocjacjach z przedstawicielami egzaminatorów, którzy zawiesili protest.

Rozporządzenie w sprawie wynagradzania egzaminatorów [kliknij]. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (2007.197.1437) weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. I przez kolejnych 15. lat nie było nowelizowane.

Interpelacja poselska [kliknij]. Posłanka Iwona Arent 6 lipca br. zaadresowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie protestujących egzaminatorów. Przypomnijmy protest rozpoczął się 4 lipca. Oddolny protest trwał, aż doszło do dwóch spotkań w resorcie infrastruktury. Drugi raz odbyło się ono 26 lipca. Egzaminatorzy uznali podjęte ustalenia jako satysfakcjonujące i czekają na zapowiedziane prace Zespołu specjalnego, który ma zostać powołany przy Ministerstwie Infrastruktury.

Posłanka mając na uwadze rosnące z roku na rok minimalne wynagrodzenie za pracę zwróciła się do ministra infrastruktury z pytaniem o ewentualne plany zmiany stawek wynagrodzenia egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców. Swoje wystąpienie uzasadniała następująco: - Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 roku w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców określa warunki wynagradzania egzaminatorów, w tym zaszeregowanie stanowisk, sposób ustalania miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, sposób ustalania miesięcznych dodatków zadaniowych, stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stawki miesięcznego dodatku zadaniowego, inne dodatki do wynagrodzenia, sposób tworzenia funduszu nagród i funduszu na premie oraz warunki przyznawania i wypłacania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę (§2 pkt 1-8). Sposób zaszeregowania stanowisk i miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z nią stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w złotych w przypadku egzaminatora z uprawnieniami do egzaminowania jednej kategorii mieści się w przedziale 2500-3500 zł. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 1.01.2008 roku i od tej pory stawki wynagrodzeń nie były zmieniane. Biorąc pod uwagę wzrost wynagrodzeń w gospodarce, zawód egzaminatora staje się coraz mniej opłacalny. Zaobserwować można rosnącą średnią wieku pracowników, a charakter ich pracy oraz wymagania dotyczące uzyskania uprawnień w zestawieniu z gwarantowanym wynagrodzeniem sprawiają, że zawód ten jest coraz mniej atrakcyjny. Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na duże rozbieżności między wynagradzaniem egzaminatorów i dyrektorów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. To wszystko sprawia, że rośnie niezadowolenie wśród tej grupy zawodowej.

Odpowiedź na interpelację [kliknij]. Tymczasem z datą 29 lipca - a więc trzy dni po spotkaniu - wiceminister Rafał Weber odpowiada na interpelację, którą konkluduje: - Niezależnie od powyższego informuję, że Minister Infrastruktury na chwilę obecną nie planuje zmiany polegającej na kwotowym podwyższaniu stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

Dla rzetelności naszej informacji zacytujmy pełne brzmienie odpowiedzi: - Szczegółowe warunki wynagradzania egzaminatorów określa rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców (Dz. U. z 2007 r. Nr 197, poz. 1437) (dalej: rozporządzenie). Przedmiotowe rozporządzenie wskazuje na co najmniej dwa podstawowe elementy, na które składa się wynagrodzenie egzaminatora zatrudnionego na umowę o pracę w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (dalej: WORD).

Wskazana przez Panią Poseł stawka miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego egzaminatorów z uprawnieniami do egzaminowania na jedną kategorię mieści się w przedziale 2 500-3 500 zł. Jednakże pragnę zwrócić uwagę na potrzebę dodania kolejnego obowiązkowego składnika wynagrodzenia określonego w Załączniku nr 2 do rozporządzenia, tj. tabeli miesięcznych stawek dodatku zadaniowego. Zawarte w nim widełki płacowe dla jednej kategorii egzaminacyjnej mieszczą się w przedziale 1 000-1 500 zł. W wyniku zsumowania minimum i maksimum wynikającego z powyższych stawek można określić ostateczne wynagrodzenie egzaminatora na poziomie 3 500-5 000 zł (bez jakiegokolwiek dodatku oraz bez stażu pracy, który przysługuje w zależności od lat pracy w przedziale 5-20%). Oczywiście w sytuacji posiadania przez egzaminatora odpowiednio kolejnych kategorii uprawniających do egzaminowania, automatycznie uzyskuje on wyższą stawkę wynikającą z zaszeregowania, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia. Natomiast w wyłącznej kompetencji dyrektora WORD jest w takiej sytuacji ustalenie, wynikające z umowy o pracę, wysokości stawki miesięcznego dodatku zadaniowego, który uzależniony jest od kategorii, na jakie egzaminator przeprowadza egzaminy na prawo jazdy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

Należy dodać, że w przypadku posiadania przez egzaminatora uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii B+E, C+E, D+E przysługuje miesięczny dodatek w wysokości 100 zł za każdą z tych kategorii. Ponadto w przypadku doraźnego przydzielenia egzaminatorowi zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w zakresie kategorii uprawnień innych niż wynikające z umowy o pracę zawartej z egzaminatorem, egzaminatorowi przysługuje, w każdym miesiącu, w którym wykonywał dodatkowe zadania, dodatek specjalny w wysokości 500 zł za każdą dodatkową kategorię uprawnień.

Dodatkowo dyrektor WORD posiada w ramach środków na wynagradzanie fundusz nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia egzaminatorów w pracy zawodowej, jak również ma możliwość utworzenia funduszu na premie dla egzaminatorów.

Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę, że uzyskanie konkretnej kwoty ze stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, przez zatrudnionego egzaminatora, jak i miesięcznej kwoty ze stawki dodatku zadaniowego, jest uzależniona wyłącznie od decyzji dyrektora WORD.

Ponadto pragnę zauważyć, że w związku z ostatnią akcją protestacyjną środowiska zawodowego egzaminatorów, w dniu 19 lipca br., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie z reprezentantami protestujących egzaminatorów. W wyniku pierwszych rozmów i w odpowiedzi na zgłaszane postulaty m.in. w sprawie zmiany dobrowolnego sposobu ustalania przez dyrektora WORD stawek dodatku zadaniowego (Załącznik nr 2 rozporządzenia), resort prowadzi analizy w zakresie możliwości uwzględnienia postulatów podnoszonych przez środowisko egzaminatorów.

Ten ostatni akapit może oznaczać, iż stanowisko resortu - mimo daty, którą opatrzono odpowiedź - została przygotowana przed drugim spotkaniem, tym trójstronnym w resorcie. Tego nie wiemy. Tymczasem o komentarz poprosiliśmy egzaminatorów. (jm)