Legislacja

Tzw. duża nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym (teksty ujednolicone)

8 grudnia 2020

Tzw. duża nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym (teksty ujednolicone)
ePrawoDrogowe (ePD) . Zbiór aktów prawnych aktualizowany internetowo. Stan prawny na 6.12.2020 r. Wydawca: Grupa IMAGE [kliknij]

W minioną sobotę w życie weszła kolejna cześć przepisów tzw. dużej nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja zmienia przepisy, wielu ustaw – poza tytułową. Pamiętajmy też, że obowiązywanie także szerokie – część przepisów już obowiązuje, część oczekuje na wejście w życie.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1517) - opublikowana 3 września 2020 r., w życie weszła po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 4 grudnia, jednak z wyjątkami. Tych ustawodawca przewidział szczególnie wiele – bo aż w dwunastu różnych datach. Np. te, którymi kierowcy w Polsce byli szczególnie zainteresowani, czyli zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy – zaczęły obowiązywać z dniem 5. grudnia br. Od tego dnia to kontrolujący uzyska z Centralnej Ewidencji Kierowców informację o kierowcy. Ten ostatni nie musi mieć nawet zainstalowanej aplikacji mObywatel i w nim usługi ePrawoJazdy. W ustawie pomieszczono także przepisy regulujące postępowania rejestracyjne, obrotu pojazdami; kontroli drogowych itd. itd. Zmiany wprowadzono w następujących ustawach:

- ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

- ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw;

- ustawie z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

- ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;

- ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;

- ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

- ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych;

- ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

- ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

- ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

- ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania; publiczne;

Zakres zmian bardzo obszerny. Np. w kodeksie wykroczeniowym znajdujemy zakaz posługiwania się przez osoby nieuprawnione tzw. małymi tablicami rejestracyjnymi, ale też na kierującego nałożono wyraźny obowiązek utrzymania tablic (tablicy) rejestracyjnych w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności. Mamy też mniej obowiązków – czytaj wielu ułatwień - np. przy zmianach jak nowy adres kierowcy – nie wymaga się składania dokumentów; rejestracji może dokonywać także starosta właściwy z uwagi na miejsce np. czasowego zamieszkiwania właściciela pojazdu; czasowej rejestracji może dokonać także organ właściwy ze względu na miejsce zakupu/odbioru pojazdu na terytorium RP; organ rejestrując dokonuje wyrejestrowań z urzędu. W wielu sytuacjach właściciel pojazdu składa jedynie oświadczenie, oczywiście pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Nie mamy już także obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis terminu badania technicznego, czyli nie musimy już składać wniosku o nowy dokument. Jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie będzie aktualnego terminu ważności badania technicznego – tu będzie obowiązywało wyłącznie zaświadczenie diagnosty.

Te i inne przepisy dostępne w formule tekstów rzeczywistych, ale także ujednoliconych w zbiorze aktów prawnych – aktualizowanych elektronicznie pt. ePrawoDrogowe (ePD) – wydawca Grupa IMAGE. Wystarczy pobrać – stan prawny aktualny na dzień 6. grudnia 2020 r. (jm)